Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, triển khai công tác PBGDPL năm 2017; tổng kết Đề án về chống tham nhũng (12/GM-UBND 12/01/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016,

triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; Tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”

  

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (gọi tắt là Đề án ); UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 và tổng kết Đề án, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời dự hội nghị

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh (có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh);

- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh;

- Lãnh đạo Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;

- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và khen thưởng trong thực hiện Đề án;

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (đưa tin).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 17/01/2017.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà khách UBND tỉnh (A1), số 32, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

4. Nội dung chuẩn bị

Giao Sở Tư pháp chuẩn bị tài liệu cho các thành phần dự Hội nghị; chuẩn bị phòng họp, các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị; đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu đại biểu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được khen thưởng tại Hội nghị.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn