Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc Thực hiện Kết luận thanh tra về hoạt động khai thác, sản xuất: đá, cát xây dựng, gạch nung tại 1 số đơn vị trên địa bàn tỉnh (23/UBND-KTN ngày 12/01/2017).

      

 Kính gửi:

 

 

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,

 Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải;

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn;

- Thanh tra tỉnh; Cục Thuế;

- UBND các huyện, thành phố.

 

         

Thực hiện Kết luận thanh tra số 463/KL-TTr ngày 09/12/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, sản xuất: Đá xây dựng, cát xây dựng, gạch nung của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện khắc phục những tồn tại hạn chế; trong đó cần tập trung xử lý một số nội dung chủ yếu như sau:

 1. Sở Xây dựng

- Tổ chức lập Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh theo Chương trình làm việc số 48/CTr-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh kế hoạch lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Thông báo nội dung Công văn này tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; theo dõi, chỉ đạo và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các sai phạm trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh VLXD và xử lý hành vi không thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Khẩn trương báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt những khu vực không đấu giá thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010;

- Tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản 2010; kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh cơ quan thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tại Quyết định số 2292/QĐ-BTNMT ngày 16/10/2014 từ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, chuyển thành Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; Rà soát đối với các mỏ cạnh đường Quốc lộ 1A để có phương án bảo vệ cảnh quan; tham mưu đề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các đơn vị không thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, quá 12 tháng không đưa mỏ vào hoạt động theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp; không thực hiện xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được Đoàn thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý;

- Đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản khi giấy phép khai thác khoáng sản hết thời hạn; kiên quyết xử lý các trường hợp không thực hiện việc đóng cửa mỏ theo quy định; Kiểm tra, bàn giao mốc giới cho các mỏ mới được cấp lại giấy phép và các mỏ bị thất lạc mốc theo quy định; hướng dẫn Công ty cổ phần khai thác đá Đồng Tiến thực hiện thủ tục trả lại mỏ đá vôi Lân Nặm, xã Đồng Tiến;

- Nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể thành phần đại diện cơ quan quản lý môi trường tham gia chứng kiến trong biên bản lấy mẫu, đo các yếu tố về hiện trạng môi trường, thời điểm đo để đảm bảo sự khách quan, giám sát chặt chẽ quá trình lấy mẫu nhằm hạn chế tối đa việc quan trắc mang tính hình thức.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn rà soát các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án khai thác đá làm VLXD thông thường quá thời hạn theo quy định nhưng không triển khai thực hiện đã được Đoàn Thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý.

4. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

5. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra các bến bãi và kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đấu nối đường nhánh vào quốc lộ và tỉnh lộ theo quy định.

6. Thanh tra tỉnh

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biện pháp nhằm triển khai thực hiện tốt công tác khai thác, sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng, UBND các cấp và các vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đảm bảo thực hiện nghiêm Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

7. Cục Thuế tỉnh

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; kiên quyết xử lý các trường hợp không thực hiện việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

8. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo xử lý nghiêm theo thẩm quyền các sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản đã được Đoàn thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý;

- Chủ động phối hợp, hỗ trợ các đơn vị được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trong công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho các dự án khai thác khoáng sản sớm đi vào hoạt động.

9. Các đơn vị hoạt động khoáng sản được thanh tra

 Có trách nhiệm khắc phục những sai sót, khẩn trương thực hiện và báo kết quả để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

(Kết luận thanh tra số 463/KL-TTr ngày 09/12/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng được gửi kèm qua eOffice).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện và gửi kết quả thực hiện về Sở Xây dựng; hoàn thành trong tháng 02/2017./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn