Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tiếp nhận, phân bổ Sữa học đường (79/VP-KGVX, ngày 11/01/2017).

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 19/SGDĐT-CTTT&CTHSSV ngày 04/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về báo cáo kế hoạch triển khai chương trình tài trợ Sữa học đường; sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý với phương án phân bổ Chương trình sữa học đường của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn trên. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành tiếp nhận và phân bổ Chương trình sữa học đường theo đúng quy định.

 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn