Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thực hiện Chính sách theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP (72/VP-KGVX, ngày 10/01/2017).

Kính gửi: Sở Y tế.

 

 

Ngày 09/01/2017 UBND tỉnh nhận được Công văn số 10/BYT-TCCB ngày 04/01/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP, sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC theo nội dung Công văn nêu trên; trực tiếp gửi báo cáo về Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định.

 

 (Công văn số 10/BYT-TCCB được sao gửi kèm theo qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn