Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cử ứng viên tham gia dự tuyển Chương trình học bổng MGC tại ấn Độ (67/VP-NC, ngày 10/01/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Nội vụ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Ngoại vụ.

 

 

Thực hiện Công văn số 05/BNG-THKT ngày 03/01/2017 của Bộ Ngoại giao về việc cử ứng viên tham gia Chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi đến các đối tượng; tổng hợp danh sách, hồ sơ ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn; trình UBND tỉnh trước ngày 22/01/2017.

 

(Công văn số 05/BNG-THKT của Bộ Ngoại giao được sao gửi kèm theo qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn