Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (64/VP-KTN, ngày 10/01/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Công ty Cổ phần hóa chất Vĩnh Thịnh.

 

 

Sau khi xem xét Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần hóa chất Vĩnh Thịnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND huyện Hữu Lũng hướng dẫn Công ty Cổ phần hóa chất Vĩnh Thịnh thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

(Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần hóa chất Vĩnh Thịnh gửi qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn