Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (63/VP-KTN, ngày 10/01/2017).

Kính gửi:   

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Tài chính;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 27/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/6/2017.

 

(Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 27/12/2016 được sao gửi qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn