Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc rà soát, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (60/VP-KTTH, ngày 10/01/2017).

  Kính gửi:

 

- Cục Thuế tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Để có căn cứ phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thu ngân sách tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp danh sách các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Lập biểu thông kê như biểu mẫu kèm theo, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn