Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đề xuất phương án, cơ chế quản lý, khai thác và tiêu chí sơ tuyển, lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu các mỏ đất (10/TB-UBND ngày 10/01/2017).

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tại cuộc họp xem xét đề xuất phương án, cơ chế quản lý, khai thác và tiêu chí sơ tuyển, lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu các mỏ đất

 

 

 

 

Ngày 06/01/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét đề xuất phương án, cơ chế quản lý, khai thác và tiêu chí sơ tuyển, lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu các mỏ đất trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo; ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Mục tiêu của việc quy hoạch, xây dựng cơ chế quản lý, khai thác các mỏ đất là nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp quyền khai thác phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng thời Nhà nước quản lý được mặt bằng sau khai thác, trên nguyên tắc công tác quản lý, quy hoạch, cấp quyền khai thác phải tuân thủ các quy định của Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp quyền khai thác các mỏ đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn