Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thực hiện thanh tra theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh (53/VP-NC, ngày 09/01/2017).

Kính gửi:

 

- Thanh tra tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Sau khi xem xét Công văn số 530/TTr-NVIII ngày 29/12/2016 của Thanh Tra tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý việc tổ chức thực hiện điểm b khoản 3 Mục II Kế hoạch số 135/KH-UBND theo đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 530/TTr-NVIII.

Ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh thành lập các Đoàn thanh tra theo nội dung nêu trên.

 

2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cử công chức có năng lực, trình độ tham gia các Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh thành lập;

- Chỉ đạo in ấn các tài liệu liên quan để cung cấp cho các thành viên tham gia đoàn thanh tra của tỉnh và các huyện, thành phố theo Kế hoạch số 135/KH-UBND; Tổ chức tập huấn cho các thành viên tham gia đoàn thanh tra của tỉnh và các huyện, thành phố chậm nhất trước ngày 20/01/2017.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn