Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc triển khai Nghị định của Chính phủ về cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 (51/VP-KTN, ngày 09/01/2017).

Kính gửi:   

 Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,

 Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa –

 Thể thao và Du lịch.

 

 

Xem xét Báo cáo số 752/BC-SKHĐT ngày 29/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất phương án thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình giao thông nông thôn, trạm y tế xã, trường học các cấp trên cơ sở quy định hiện hành và thực tế địa phương, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án điều chỉnh, bổ sung hoặc lập mới thiết kế mẫu trước ngày 31/01/2017.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát khung Báo cáo KT-KT xây dựng công trình trụ sở xã, phường, thị trấn với thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình đã được phê duyệt đối chiếu với các quy định, tiêu chuẩn hiện hành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án, thời gian thực hiện điều chỉnh, bổ sung thiết kế mẫu, thiết kế điển hình phù hợp quy định và thực tế địa phương, trước ngày 20/01/2017. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình Nhà văn hóa xã, thôn báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2017.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh:

- Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù, thời gian thực hiện trong tháng 02/2017.

- Ban hành hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, thời gian thực hiện trong tháng 03/2017.

- Tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương năm 2017 theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn