Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời họp xem xét việc áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020... (08/GM-UBND ngày 06/01/2017).

GIẤY MỜI

Xem xét việc áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn

2016-2020 và kết quả rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp xem xét việc áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020, với nội dung sau:

I. Nội dung:

1. Xem xét việc áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020:

Thành phần mời:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

- Các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh (Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh) và đại diện Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

2. Xem xét kết quả rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020:

Thành phần mời:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

- Các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc và Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

II. Thời gian và địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 11/01/2017 (thứ Tư) tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

III. Phân công chuẩn bị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Ban Dân tộc báo cáo về quá trình tổ chức triển khai và kết quả rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020 theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị, đề xuất có liên quan.

Các cơ quan được giao chủ trì báo cáo chủ động in đủ tài liệu cho các thành phần dự họp.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn