Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc sưu tầm, đóng góp tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trường Chinh (46/VP-KGVX, ngày 07/01/2017).

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 899/SVHTTDL-DSVH ngày 22/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc đề nghị phối hợp sưu tầm, đóng góp, hiến tặng tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trường Chinh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc sưu tầm, đóng góp tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trường Chinh, tổng hợp các tư liệu, hiện vật (nếu có) báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo. Thời gian thực hiện trong năm 2017.

(Gửi kèm theo Công văn số 899/SVHTTDL-DSVH qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn