Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp xem xét đề xuất phương án, cơ chế quản lý, khai thác và tiêu chí sơ tuyển, lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu các mỏ đất (02/GM-UBND ngày 03/01/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét đề xuất phương án, cơ chế quản lý, khai thác và tiêu chí sơ tuyển, lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu các mỏ đất

 

 

 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 1/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp xem xét đề xuất phương án, cơ chế quản lý, khai thác và tiêu chí sơ tuyển, lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu các mỏ đất, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên Phòng Kinh tế ngành.

2. Nội dung:

Xem xét Báo cáo về việc đề xuất phương án, cơ chế quản lý, khai thác và tiêu chí sơ tuyển, lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu các mỏ đất.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ  8 giờ 00 ngày 06/01/2017 (thứ Sáu).

4. Địa điểm:  Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo về việc đề xuất phương án, cơ chế quản lý, khai thác và tiêu chí sơ tuyển, lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu các mỏ đất.

- Các sở, ngành chuẩn bị báo cáo, ý kiến thảo luận liên quan.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn