Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp công bố quyết định thanh tra của ủy ban Dân tộc (01/GM-UBND ngày 03/01/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp công bố quyết định thanh tra của Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTr ngày 30/12/2016 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về việc thanh tra thực hiện các chính sách dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 373/TTr-P3 về việc công bố Quyết định thanh tra, UBND tỉnh mời họp với Đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc với nội dung cụ thể sau:

1. Thành phần:

- Đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Kho bạc nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Trường PTDT Nội trú tỉnh.

- Đại diện UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định.

2. Nội dung: Đoàn thanh tra công bố Quyết định số 372/QĐ-TTr ngày 30/12/2016 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc và chương trình làm việc tại tỉnh.

3. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút ngày 09/01/2017 tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công thực hiện:

- Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị báo cáo chung của UBND tỉnh theo nội dung yêu cầu, gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/01/2017.

- Các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo kết quả thực hiện chính sách được giao phụ trách theo yêu cầu tại đề cương gửi kèm, gửi Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc tại đơn vị.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn