Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm năm 2016 (356/GM-UBND ngày 30/12/2016).

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm năm 2016

         

Thực hiện Quy chế làm việc, Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm tổ chức họp kiểm điểm tình hình thực hiện năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Hữu Lũng, Chi Lăng và UBND thành phố Lạng Sơn;

- Đại diện Chủ đầu tư các dự án trọng điểm: Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng, Ban Quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công ty Than Na Dương.

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 05/01/2017 (thứ Năm) tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

4. Phân công thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm năm 2016, dự kiến kế hoạch triển khai năm 2017;

- Các chủ đầu tư dự án trọng điểm báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 03/01/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; chuẩn bị các nội dung trọng tâm cần xin ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp (tài liệu chuẩn bị 20 bản).

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn