Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính (512 /TB-UBND ngày 30/12/2016).

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính

          

 

 

Kính gửi:

 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

- Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh;

 

 

                            

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 347/GM-UBND ngày 24/12/2016 về dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính, tuy nhiên do có sự thay đổi về thời gian tổ chức Hội nghị theo Giấy mời số 698/GM-VP ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính.

 UBND tỉnh thông báo thời gian dự họp Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính được tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 06/01/2017.

(Các nội dung khác thực hiện theo Giấy mời số 347/GM-UBND ngày 24/12/2016 của UBND tỉnh).

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn