Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 (các xã: Tri Phương, Hòa Bình, Minh Sơn) (350/GM-UBND ngày 26/12/2016).

GIẤY MỜI

Họp thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

(các xã: Tri Phương, Hòa Bình, Minh Sơn)

 

 

Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2016 tổ chức họp thẩm định với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng;

- Thành viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Lãnh đạo UBND các huyện: Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng;

- Lãnh đạo UBND các xã: Tri Phương (huyện Tràng Định), Hòa Bình (huyện Chi Lăng), Minh Sơn (huyện Hữu Lũng).

2. Nội dung: Thẩm định hồ sơ các xã: Tri Phương, Hòa Bình, Minh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 27/12/2016 (thứ Ba) tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chuẩn bị dự thảo báo cáo chung của Hội đồng thẩm định và các tài liệu có liên quan;

- UBND các huyện: Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác thẩm định;

- Các thành viên Hội đồng thẩm định chuẩn bị ý kiến về báo cáo chung và các tiêu chí do ngành phụ trách.

Kính mời các đồng chí tham dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn