Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng theo Quyết định số 475/QĐ-TTr ngày 15/12/2016 (349/GM-UBND ngày 26/12/2016).

GIẤY MỜI

Làm việc với  Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng theo Quyết định số 475/QĐ-TTr ngày 15/12/2016 về việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến 2020 và tầm nhìn đến 2030

  

 

Theo đề nghị của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc công bố Quyết định thanh tra số 475/QĐ-TTr ngày 15/12/2016, UBND tỉnh mời làm việc với Đoàn Thanh tra, với nội dung như sau:

I. Thành phần:

1. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công Thương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh.

3. Đoàn Thanh tra 475-Bộ Xây dựng.

II. Thời gian: 14h00, ngày 28/12/2016.

III. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

IV. Công tác chuẩn bị: giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, liên hệ với Đoàn Thanh tra; chuẩn bị các tài liệu để triển khai thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn