Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (348/GM-UBND ngày 25/12/2016).

GIẤY MỜI

Họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, tổ chức cuộc họp của Hội đồng với nội dung như sau:

         1. Thành phần

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định;

- Thành viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).

          2. Thời gian: Một buổi, từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/12/2016.

          3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

          4. Nội dung:

Thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2016.

          5. Phân công thực hiện:

Giao Sở Nội vụ chuẩn bị văn bản trình và các hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

          Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn