Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị ngành Tài chính năm 2016 (347/GM-UBND ngày 24/12/2016).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị ngành Tài chính năm 2016

 

 

 

 

   Thực hiện Giấy mời số 688/GM-VP ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về Hội nghị ngành Tài chính năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh mời các cơ quan, đơn vị dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, và Trưởng các phòng chuyên môn (do các đơn vị mời); Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, phòng Kinh tế tổng hợp.

2. Thời gian tổ chức: từ 08 giờ, ngày 06 tháng 01 năm 2017 ( thứ Sáu).

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Trụ sở  Kho bạc nhà nước tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ cho lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Hội nghị, gửi về UBND tỉnh trước ngày 04/01/2017 ( Báo cáo cần nêu rõ những khó khăn vướng mắc của các đơn vị và của tỉnh, đề xuất kiến nghị) ;

- Kho bạc nhà nước tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo yêu cầu của Bộ Tài chính để phục vụ Hội nghị;

- Các thành phần tham dự phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ.

     Kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn