Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh L

    UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTg

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 1261/QĐ-BCĐ

  Lạng Sơn, ngày 18 tháng 8  năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo

thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

1956/QĐ-TTg TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

 

 

            Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

            Căn cứ Quyết định số 660A/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh Lạng Sơn;

            Xét đề nghị của Thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Thủ trưởng các ngành thành viên tham gia Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

           

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Hứa Hạnh

 

    UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTg

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định

số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1261/QĐ-BCĐ  ngày 18/ 8/2010

của Ban chỉ đạo 1956 của  tỉnh)

 

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

            Điều 1. Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 660A/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi chung là Ban chỉ đạo 1956) gồm các thành viên của các ngành hoạt động kiêm nhiệm, theo cơ chế phối hợp, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn của Tổng cục dạy nghề về công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

           

            Điều 2. Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo trên phạm vi địa bàn tỉnh. Giúp việc cho Trưởng ban chỉ đạo có 03 Phó Trưởng ban. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban và các Thành viên do Trưởng ban phân công.

 

Chương II

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

            Điều 3. Chức năng của Ban chỉ đạo

            1. Trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban chỉ đạo.

 

            Điều 4. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

            1. Chỉ đạo tổ chức vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân biết để tích cực tham gia học nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn;

2. Tổng hợp số liệu điều tra khảo sát nhu cầu dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành dự thảo xây dựng Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2010;

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo, nhằm thực hiện tốt Đề án của tỉnh đã được phê duyệt;

            5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác dạy nghề tại cơ sở, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ, kiến nghị những giải pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra…

 

            Điều 5. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo.

            1. Trưởng Ban chỉ đạo:

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các nội dung của Đề án; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của ngành nơi thành viên phụ trách.

2. Chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của BCĐ, kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan, các huyện để tổ chức thực hiện đề án.

            3. Trưởng ban uỷ quyền cho Phó trưởng ban Thường trực được điều hành một số việc của Ban chỉ đạo và triệu tập cuộc họp khi Trưởng ban đi công tác vắng...

 

            2. Ông Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng  ban Thường trực:

            - Giúp Trưởng ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo đã đề ra. Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo điều hành công việc chung khi được Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền.

- Theo dõi đôn đốc và tổng hợp các báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện Đề án theo quy định, báo cáo UBND tỉnh. Chuẩn bị nội dung chương trình làm việc và nội dung các phiên họp của BCĐ.

            - Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nội vụ tổng hợp nhu cầu kinh phí hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

            - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng mức chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính, để thực hiện chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn, trình UBND tỉnh phê duyệt…

           

            3. Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng  Ban:

            - Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai danh mục nghề, chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng của các cơ sở dạy nghề; các huyện, thành phố phù hợp với quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

            - Tham mưu, lập kế hoạch triển khai Đề án thuộc lĩnh vực của ngành hoặc địa bàn trực tiếp quản lý. Đóng góp ý kiến và cử cán bộ tham gia quá trình tổ chức chỉ đạo, quản lý điều hành các mặt công tác của Ban chỉ đạo. Thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả theo quy định của Ban chỉ đạo; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ban chỉ đạo (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

 

            4. Ông Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng  ban.

            - Theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo các mục tiêu đã định; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đào tạo cán bộ, công chức xã; xây dựng và ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; đề xuất nhu cầu kinh phí hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã gửi cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp;

            - Hướng dẫn các huyện 01 biên chế chuyên trách theo dõi về công tác dạy nghề; có văn bản hướng dẫn biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập thuộc huyện, thành phố, bảo đảm mỗi nghề tối thiểu có 01 giáo viên cơ hữu.

            - Chỉ đạo các huyện, thành phố xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đến năm 2015 và đến năm 2020…

           

            5. Ông Phùng Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên.

            - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng mức chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn để triển khai thực hiện Đề án của tỉnh;

            - Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính, đối với các chính sách về hoạt động dạy nghề trong Đề án của tỉnh; Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án…

 

            6. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo- Uỷ viên.

            - Chỉ đạo hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh có thái độ đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các loại hình học nghề sau phổ thông;

            - Chủ động làm tốt công tác phân luồng học sinh và tuyên truyền vận động, định hướng cho học sinh có sức học trung bình vào học nghề ngay từ khi bước vào lớp đầu cấp của THPT.

            - Chỉ đạo, hướng dẫn  các trung tâm GDTX có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

                       

7. Ông Nguyễn Tuấn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên.  

            - Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nội vụ hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đối với các chính sách, hoạt động trong Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án…

           

8. Ông Trần Tiến Minh, Phó Giám đốc Sở Công thương - Uỷ viên.

            - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chương trình dạy nghề, truyền nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đào tạo nâng cao tay nghề tại các vùng có nghề truyền thống và làng có nghề.

            - Trực tiếp chủ trì, phối hợp với các thành viên của Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

           

9. Ông Ngô Duy Hạnh, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội - Uỷ viên.

            Chủ trì hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chính sách tín dụng học nghề đối với lao động nông thôn; chính sách hỗ trợ 100% lãi xuất vay tín dụng đối với lao động nông thôn học nghề, làm việc ổn định ở nông thôn; chính sách cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn sau học nghề…

           

10. Ông Nông Quốc Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Uỷ viên.

            Chỉ đạo các cấp Hội, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về học nghề, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại  và cơ sở sản xuất, kinh doanh; tham gia dạy nghề và giám sát tình hình thực hiện Đề án…

           

11. Ông Nông Quốc Toản, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh - Uỷ viên.

            Chỉ đạo UBMT Tổ quốc các cấp phối hợp chính quyền, các đoàn thể tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về học nghề; các chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn…

 

            12. Bà Đặng Thị Kiều Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Uỷ viên.

            Chỉ đạo các cấp Hội, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về học nghề, việc làm, Chỉ đạo lồng ghép các chương trình dự án về dạy nghề cho Phụ nữ với Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, tham gia giám sát tình hình thực hiện Đề án…

 

            13. Ông Nguyễn Minh Thơ, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn - Uỷ viên.

            Chỉ đạo các cán bộ đoàn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về học nghề, việc làm, Chỉ đạo lồng ghép các Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm với Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, tham gia giám sát tình hình thực hiện Đề án…

 

            14. Bà Trương Thị Hợp, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ viên.

            Trực tiếp chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, chỉ đạo việc biên soan, chỉnh sửa chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động nông thôn. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề tích cực tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn, kiểm tra giám sát công tác dạy nghề cho lao động nông thôn…

 

Chương III

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ BÁO CÁO

 

            Điều 6. Ban chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng một lần và họp đột xuất khi cần thiết. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung để phục vụ các kỳ họp.

 

            Điều 7. Hàng năm Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện cho năm tiếp theo.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

 

            Điều 8. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh căn cứ nội dung Quy chế triển khai thực hiện.

 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa phù hợp hoặc vướng mắc, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan phản ánh bằng văn bản về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh để tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

                                                                   TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

 

 

                                                     PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                   Hứa Hạnh

                                         

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn