Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/11/2016

Thứ Năm, 01/12/2016 - 10:41
Số văn bản: 
94/BC-VP
Ngày văn bản : 
01/12/2016
UBND TỈNH LẠNG SƠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:94/BC-VP

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện

các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/11/2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện đổi mới phương pháp theo dõi, kiểm soát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và rà soát thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh.

 Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao tính đến hết ngày 30/11/2016 như sau:

1. Các công việc đã quá thời hạn nhưng các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo:  04 nội dung.

 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Sở Xây dựng:

02 nội dung.

01 nội dung.

01 nội dung.

2. Các công việc giao cho các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nhưng chưa đúng hạn: 09 nội dung.

 

- Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-LS:

- Sở Giao thông vận tải:

- Sở Y tế:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Ban Dân tộc:

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

02 nội dung.

01 nội dung.

01 nội dung.

01 nội dung.

02 nội dung.

01 nội dung.

01 nội dung.

(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)

3. Tiến độ xử lý công việc của chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên các phòng chuyên môn thực hiện đầy đủ quy trình, đảm bảo đúng thời gian xử lý công việc theo quy định tại Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các sở, ban, ngành trực thuộc;

- UBND các huyện, thành phố;

- C, PVP UBND tỉnh,

các phòng chuyên môn;

- Trung tâm THCB (đăng tải);

- L­ưu: VT, TH.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội

 

 

Phụ lục 1: Tổng hợp tiến độ thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

đã hoàn thành nhưng quá hạn, đã hết thời hạn thực hiện nhưng chưa hoàn thành tính đến hết ngày 30/11/2016

 

 
 

 

 

 

 

 

STT

 

Nội dung công việc giao

 

Văn bản giao việc

 

Đơn vị được giao

 

Thời gian yêu cầu hoàn thành

 

Số, ngày tháng năm ban hành văn bản của cơ quan tham mưu

 

Đánh giá

Ghi chú

 

I. Các nội dung đã quá thời hạn nhưng cơ quan, đơn vị chưa báo cáo: 04 nội dung

 

1

 

Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; gửi UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Công văn số:  399/UBND-KGVX

ngày 04/5/2016

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Trước ngày 20/11/2016

Chưa báo cáo

 

 

2

 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

Công văn số 2398/VP-KGVX ngày 01/9/2016

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

30/9/2016

Chưa báo cáo

 

 

3

Đề xuất thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

Công văn số 3158/VP-KTN ngày 31/10/2016

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Trước ngày  10/11/2016

Chưa báo cáo

 

 

4

Dự thảo báo cáo thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn

 

 

Công văn số 3269/VP-KTN ngày 08/11/2016

 

Sở Xây dựng

Trước ngày  25/11/2016

Chưa báo cáo

 

 

 

 

II. Các nội dung đã hoàn thành nhưng chưa đúng hạn: 09 nội dung

 

 

 

1

Quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới ba bánh, xe nông cụ, xe chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông

Công văn số 2897/VP-KTN ngày 12/10/2016

Sở Giao thông vận tải

Tháng 10/2016

Báo cáo số: 2762/SGTVT-VT,PTNL ngày 25/11/2016

- 19 ngày

 

 

2

Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn

Công văn số 2916/VP-KGVX ngày 12/10/2016

 

Sở Y tế

 

Tháng 10/2016

Tờ trình số 262/TTr-SYT ngày 24/11/2016

- 18 ngày

 

 

3

Đề xuất phương án xử lý đề nghị đầu tư xây dựng mới hai bốt gác tại khu vực cửa khẩu của Đồn Biên phòng Chi Lăng

Thông báo số 366/TB-UBND ngày 03/10/2016

Ban QL Khu KTCK Đồng Đăng-LS

Tháng 10/2016

Báo cáo số 242/BC-BQLKKTCK ngày 25/11/2016

- 19 ngày

 

 

4

Báo cáo đề xuất phương án xử lý tạm thời cho phép đưa các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu vào đỗ tại Bãi đỗ xe của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thiên Trường

Thông báo số 366/TB-UBND ngày 03/10/2016

Ban QL Khu KTCK Đồng Đăng-LS

Tháng 10/2016

Báo cáo số 242/BC-BQLKKTCK ngày 25/11/2016

- 19 ngày

 

 

5

Trình Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo hỗ trợ triển khai thực hiện dự án của Công ty Cổ phần núi tuyết Mẫu Sơn

Thông báo 413/TB-UBND ngày 31/10/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trước ngày 06/11/2016

Tờ trình số 118/TTr-SKHĐT ngày 23/11/2016

- 13 ngày

 

 

6

Dự thảo nội dung trả lời Tạp chí Dân tộc của lãnh đạo UBND tỉnh

Công văn số 3136/VP-KTN ngày 31/10/2016

Ban Dân tộc

Trước ngày 05/11/2016

Công văn số 343/BDT-TTĐB ngày 18/11/2016

- 10 ngày

 

 

7

Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh phục vụ làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc

Công văn số 3222/VP-KTN ngày 05/11/2016

Ban Dân tộc

Trước ngày 12/11/2016

Công văn số 347/BDT-KHTH ngày 22/11/2016

- 7 ngày

 

 

8

Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

Công văn số 2943/VP-KTN ngày 13/10/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trước ngày

30/10/2016

Tờ trình số 377/TTr-STNMT ngày 24/11/2016

- 18 ngày

 

 

9

Báo cáo rà soát các nội dung liên quan đến Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh

Công văn số 3042/VP-KTN ngày 20/10/2016

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển NT

Trước  ngày 15/11/2016

Báo cáo số 01/BC-QPCTT ngày 30/11/2016

- 11 ngày

 

 

                   

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn