Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

QĐ Sửa đổi, bổ sung khoản 10, khoản 12 điều 1 Quyết định số 475/QĐ- UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­-

 

Số:  1163/QĐ-UBND

Lạng Sơn,  ngày  03 tháng  8   năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 10, khoản 12 điều 1

Quyết định số 475/QĐ- UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh

về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn

thuộc UBND các huyện theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP

ngày 04/02/2008 của Chính phủ

 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ- CP ngày 18 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ- CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ- CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ- CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

            Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án tổ chức một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo Nghị định số 12/2010/NĐ- CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 146/TTr- SNV ngày 29 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 10, khoản 12 điều 1 Quyết định số 475/QĐ- UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện theo Nghị định số 14/2008/NĐ- CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 10 điều 1:

"10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân:

a) Chuyển giao chức năng và tổ chức về thi đua, khen thưởng của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân vào Phòng Nội vụ;

b) Đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các huyện biên giới: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

c) Đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện nội địa: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân".

2. Sửa đổi khoản 12 điều 1:

"12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị; giao thông; khoa học và công nghệ.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ điều 1 Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; thực hiện việc đổi tên "Phòng Công Thương" thành "Phòng Kinh tế và Hạ tầng" theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký./.      

                                                      

                                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

                                                                                                    Vy Văn Thành

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn