Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh

Thứ Ba, 08/11/2016 - 15:47

UBND TỈNH LẠNG SƠN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       SỞ NGOẠI VỤ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số:       /TTr-SNgV                                 Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2016

        (Dự thảo)

TỜ TRÌNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012

của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

                                   Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Với chức năng là cơ quan tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Ngoại vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh xem xét bãi bỏ đối với Quyết định trên, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 12/2012/QĐ-UBND: 

Các văn bản QPPL làm căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ, cụ thể như sau:

- Luật tổ chức HĐND& UBND ngày 26/11/2003; đã được thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND&UBND ngày 03/12/2004 đã được thay thế bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã được Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg, ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi quyết định 67/2011/QĐ-TTg được bãi bỏ, công tác quản lý các hoạt động đối ngoại thực hiện theo Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/6/2015 của Ban đối ngoại Trung ương về thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Bên cạnh đó, ngày 18/10/2016, Sở Ngoại vụ đã trình UBND tỉnh dự thảo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn, dự thảo Quy chế này sẽ được UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định ban hành, làm căn cứ thực hiện công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ

- Tại Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Tại Điểm a Khoản 1 Điều 143 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuấn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hoặc cần thiết ban hành văn ban để thay thế.

1. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo bãi bỏ

a) Mục đích: Nhằm bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

b) Quan điểm chỉ đạo: Việc xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ phải được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, hình thức, thủ tục xây dựng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

 2. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ

- Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ, Sở Ngoại vụ đã xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; trình Sở Tư pháp thẩm định, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hồ sơ theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ

1. Bố cục: Dự thảo Quyết định bãi bỏ gồm có 3 Điều (Điều 1:  Bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND; Điều 2: Thời gian có hiệu lực thi hành của văn bản; Điều 3: Các Điều khoản thi hành).

2. Nội dung cơ bản: Bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Điều khoản thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 (có dự thảo Quyết định bãi bỏ kèm theo Tờ trình này).

Trên đây là Nội dung Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Ngoại vụ Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Văn phòng, Thanh tra Sở;

- Lưu: VT. (NTP)

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Thuận

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
to trinh.doc41.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn