Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 08/11/2016 - 15:45

ỦY BAN NHÂN DÂN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2016/QĐ-UBND

      Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2016

 

              (DỰ THẢO)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012

của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/ 2015;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số    /TTr-SNgV ngày       …./11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày..../11/2016.

Sau khi Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND được bãi bỏ, công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/6/2015 của Ban đối ngoại Trung ương về thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Ngoại giao, Công an;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Ban XD Đảng, các Huyện ủy, Thành ủy;

- TT HĐND các huyện, thành phố;

- Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Báo Lạng Sơn, Công báo;

- CVP, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TH.

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn