Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Quyết định về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020

Chủ Nhật, 30/10/2016 - 16:11

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /2016/QĐ-UBND

  Lạng Sơn,  ngày      tháng  10  năm  2016

 

DỰ THẢO

 

QUYẾT ĐỊNH

Về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục

thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư Số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã;

Căn cứ Thông tư Số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số ....../TTr-SVHTTDL ngày ..../10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, với nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu của chính sách

          a) Mục tiêu chung

Xây dựng và nâng cao chất lượng mạng lưới các thiết chế văn hóa- thể thao cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố, nhằm đáp ứng các nhu cầu hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao chính đáng, lành mạnh và phong phú của nhân dân; góp phần thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa - thể thao dân tộc; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất của nhân dân; hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

          b) Mục tiêu cụ thể:

          Phấn đấu thực hiện mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đến năm 2020 có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 99% thôn, khối phố có nhà văn hóa; 99% xã, phường, thị trấn có sân tập thể dục thể thao.

          2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          a) Thôn, khối phố chưa có nhà văn hóa; xã, phường, thị trấn chưa có sân tập thể dục thể thao;

b) Thôn có nhà văn hóa nhưng chưa đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới;

c) Không áp dụng cho các nhà văn hóa, sân tập thể dục thể thao đã được hỗ trợ theo Quyết định 1841/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao xã của 35 xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015

          3. Quy mô xây dựng

          a) Đối với nhà văn hoá thôn, khối phố (quy định của tỉnh về tiêu chí xây dựng nông thôn mới), cụ thể:

- Diện tích đất tối thiểu 200m2 trở lên; Nhà văn hóa thôn ở xã đặc biệt khó khăn diện tích từ 100m2 trở lên;

- Hội trường nhà văn hóa từ 80 chỗ ngồi trở lên, cần bố trí diện tích hợp lý làm sân khấu (tối thiểu từ 15 m2 trở lên); Hội trường nhà văn hóa thôn ở xã đặc biệt khó khăn tối thiểu từ 50 chỗ ngồi trở lên (có sân khấu phù hợp với nhà văn hóa);

- Công trình phụ trợ: khu vệ sinh; tường rào bảo vệ (tường rào cứng hoặc tường rào mềm);

- Trang thiết bị tối thiểu cho các hoạt động (bàn, ghế phục vụ sinh hoạt; bộ trang âm; bộ trang trí khánh tiết; tủ sách; nội quy hoạt động; có một số dụng cụ thể thao và các nhạc cụ phù hợp).

          b) Đối với sân tập thể dục thể thao các xã, phường, thị trấn: Xây dựng sân tập thể dục thể thao theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với các xã, phường, thị trấn chưa có quy hoạch tùy theo điều kiện tự nhiên, quỹ đất, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa bàn cơ sở để xây dựng sân tập sao cho phù hợp, thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cũng như các hoạt động văn hóa, chính trị của địa phương.

4. Mức hỗ trợ

4.1. Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới nhà văn hoá thôn

a) Hỗ trợ 5 xã đặc biệt khó khăn tỉnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:

- Xây mới: 100 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 90 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 triệu đồng);

- Nâng cấp: 70 triệu đồng/nhà.

b) Hỗ trợ cho các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của tỉnh:

- Xây mới: 80 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 70 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 triệu đồng);

- Nâng cấp: 50 triệu đồng/nhà.

c) Hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh:

Xây mới: 80 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 70 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 triệu đồng);

d) Các xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng thuộc các điểm a, b và c của mục này được hỗ trợ xây mới đối với những thôn, khối phố chưa có nhà văn hóa:

Xây mới: 60 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 50 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 triệu đồng);

4.2. Xây mới sân tập thể dục thể thao

a) Hỗ trợ cho các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 chưa có sân tập thể dục thể thao: 100 triệu đồng/sân.

b) Hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng a của mục này chưa có sân tập thể dục thể thao: 60 triệu đồng/sân.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh.

6. Giải pháp thực hiện

          a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động để các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể nhân dân, các lực lượng xã hội và mỗi người dân có nhận thức đúng, đầy đủ, thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa - thể thao cộng đồng, xây dựng nông thôn mới; coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân;

b) Quan tâm công tác quy hoạch đất đai, dành quỹ đất ưu tiên cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của từng địa bàn cơ sở; vừa  đáp ứng nhu cầu trước mắt, đảm bảo phát triển, ổn định lâu dài theo định hướng của Trung ương; thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở thực sự trở thành trung tâm văn hóa - xã hội của cộng đồng dân cư;

          c) Khuyến khích các tổ chức, tập thể, cá nhân đóng góp, tài trợ, lập quỹ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất đã có, duy trì tổ chức tốt các hoạt động theo định hướng của nhà nước; kịp thời ghi nhận biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho nhân dân;

d) Về cơ chế quản lý, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị của thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố theo nguyên tắc tự tổ chức và quản lý thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình, thôn, khối phố đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; chịu sự quản lý về mặt nhà nước của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho những người trực tiếp tham gia công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao cơ sở trên địa bàn cả tỉnh;

e) Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách.

          7. Tổ chức thực hiện

          a) Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu cân đối hỗ trợ kinh phí hàng năm để thực hiện và hướng dẫn quy trình giải ngân thanh quyết toán.

          b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo quỹ đất dành cho nhà văn hóa và sân thể thao đáp ứng theo tiêu chí nông thôn mới và mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI đề ra; hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai đảm bảo việc triển khai xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao được thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật”.

          c) Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác định cụ thể về đối tượng, phạm vi, số lượng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao; theo dõi, kiểm tra đôn đốc hướng dẫn tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh định kỳ hàng năm.

          d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn xã hội chăm lo xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.

          đ) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách; huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ thêm cho các đối tượng thuộc phạm vi được hưởng lợi từ chính sách này, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra.

          e) UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đoàn thể nhân dân tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nằm trong vùng quy hoạch xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao ủng hộ, chấp hành tốt quy hoạch của Nhà nước, chủ trương xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao của địa phương; vận động nhân dân cùng đóng góp, ủng hộ bằng vật chất, sức lao động để xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao; quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch và thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định; quản lý và phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng đảm bảo thiết thực.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chính phủ;

- Các Bộ: VHTT&DL, Tư pháp;

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- C,PCVP, các phòng CV, TH-CB;

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;

- Lưu: VT, KG-VX.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn