Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn )

Thứ Sáu, 28/10/2016 - 08:43

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016; Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016.

 

Sở Tư pháp đã soạn thảo xong 02  dự thảo Quyết định của UBND tỉnh:

 

1. Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

 

2. Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Tại khoản 1 Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định dự thảo Quyết định của UBND cấp tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Đính kèmDung lượng
Quyet dinh va Quy che dau gia (26.10).doc115 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn