Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lấy ý kiến nhân dân hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 28/10/2016 - 08:30

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

Số: 407 /TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

Lạng Sơn, ngày  28 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến nhân dân hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng

đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm

kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn

 

 

Căn cứ Điều 43, Luật Đất đai năm 2013; Điều 8, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thiện dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn”. Nhằm đảm bảo phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo tới các tổ chức, cá nhân nội dung dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn: http:// www.langson.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn http://www.tnmtlangson.gov.vn để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình xét duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

 

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

 

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Lạng Sơn (dự kiến quy hoạch).

 

2. Hình thức góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn hoặc hộp thư diện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường: stnmt@langson.gov.vn hoặc gửi văn bản trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (tại số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).

 

3. Thời hạn góp ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải.

 

4. Tổ chức thực hiện:                       

 

- Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Thông báo này và các nội dung thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; cập nhật các ý kiến góp ý gửi đến cổng để chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo đăng tải nội dung trên Trang tin điện tử của Sở; tổng hợp, lập báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; báo cáo UBND tỉnh, chuẩn bị các nội dung để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh về nội dung “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn”./.

 

                                  

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

Đính kèmDung lượng
Ban do Dieu chinh QHSD dat (2016-2020) tinh Lang Son.pdf12.31 MB
Bieu 13-CT- Danh muc cong trinh trong DCQH 2020.xls975.5 KB
Ban do Dieu chinh QHSD dat (2016-2020) tinh Lang Son.pdf12.31 MB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn