Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ Thành lập Đoàn thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia


UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LẠNG SƠN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 878/QĐ-UBND                       Lạng Sơn, ngày 17 tháng 6  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

 Thành lập Đoàn thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá công nhận

Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-GD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

            Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 691/TTr- SGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Thành lập Đoàn thẩm định kiểm tra, đánh giá công nhận Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2010, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Đoàn Thị Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng đoàn.

2. Bà Dương Hồng Minh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo – Phó Trưởng đoàn.

3. Ông Nguyễn Văn An, Chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thư ký.

4. Ông Vũ Xuân Hoà, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo – Thành viên.

6. Ông Hứa Ngọc Hoà, chuyên viên Sở Tài chính      - Thành viên.  

7. Ông Nông Việt Cường, Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư  - Thành viên.

8. Bà Đường Ngọc Xuyên, chuyên viên Sở Nội Vụ - Thành viên.

9. Bà Bùi Thị Bích Đào, Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên.

10. Ông Hứa Bằng Sơn, Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên.

Điều 2. Đoàn có nhiệm vụ:

            - Tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra đánh giá của UBND thành phố Lạng Sơn nếu thấy Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã đạt chuẩn, Đoàn có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét và cấp Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

            - Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công.

            - Thời gian và địa điểm:

            + Từ 8 giờ 00, ngày 18/6/2010 tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

            Điều 3. Chánh Văn  phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và các ông, bà có tên tại Điều 1 và Hiệu trưởng Trường Tiểu học có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                                                    K.T CHỦ TỊCH

                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH        

 

                                                                                           Hứa Hạnh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn