Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tập huấn, bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 54/KH-UBND
                Lạng Sơn, ngày 07 tháng 6 năm 2010
 
KẾ HOẠCH
Tập huấn, bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 
 


Thực hiện Kết luận thanh tra số 1259/KLTTr-BCA ngày 23/6/2008 của Bộ Công an về chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tại tỉnh Lạng Sơn;
Thực hiện Công văn số 895-CV/TU ngày 23/7/2009 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước trong phát ngôn, sử dụng thông tin, tài liệu, khai thác, sử dụng các thông tin trên mạng Internet;
Thực hiện Chương trình công tác bảo vệ BMNN tỉnh Lạng Sơn năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác bảo vệ BMNN; chỉ ra và khắc phục những thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch thâm nhập nội bộ, thu thập thông tin liên quan đến BMNN.
2. Đảm bảo việc quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Pháp lệnh bảo vệ BMNN và các văn bản có liên quan; tập trung hướng dẫn việc thực hiện các quy trình, quy định trong công tác bảo vệ BMNN.
Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham dự đúng thành phần, tham dự Hội nghị đảm bảo có ý thức và trách nhiệm cao; chuẩn bị các ý kiến phát biểu và chủ động trao đổi, đề xuất những nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác bảo vệ BMNN.
II. Nội dung:
1. Đánh giá kết quả công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh trong năm 2009; thông báo một số tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động thu thập thông tin BMNN, bí mật nội bộ của các cơ quan đặc biệt nước ngoài và tình hình liên quan đến công tác bảo vệ BMNN trong giai đoạn hiện nay.
2. Quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ BMNN; việc thực hiện các quy trình, quy định trong công tác quản lý BMNN: Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm.
III. Thành phần, thời gian, địa điểm tập huấn:
1. Thành phần:
- Thủ trưởng, 01 lãnh đạo Văn phòng và 01 cán bộ văn thư các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh.
- Bí thư các Huyện uỷ, Thành uỷ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
- Lãnh đạo công an các huyện, thành phố.
- Lãnh đạo văn phòng và 01 cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ các Huyện uỷ, Thành uỷ và UBND các huyện, thành phố.
2. Thời gian: Dự kiến 01 ngày trong tháng 6/2010.
3. Địa điểm: Hội trường Nhà khách A1 (Số 32, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Công an tỉnh chủ động liên hệ với Học viên an ninh nhân dân mời báo cáo viên và chuẩn bị nội dung tập huấn; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan phục vụ Hội nghị.
2. Văn phòng UBND tỉnh giúp lãnh đạo UBND tỉnh về công tác tổ chức Hội nghị; triệu tập đại biểu dự Hội nghị và phối hợp với Công an tỉnh trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị.
3. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư các Huyện uỷ, Thành uỷ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham dự và cử đúng thành phần tham dự Hội nghị./.
         
     Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);  
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, Ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các Huyện uỷ, Thành uỷ;
UBND các huyện, thành phố;
- Công an các huyện, thành phố’
- C,PVP, Các Phòng thuộc VP, Nhà khách A1;
- Lưu: VT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thanh
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn