Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

VĂN  PHÒNG

­­­­­­-

Số:  94/QĐ-VP

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Lạng Sơn, ngày   07  tháng 11   năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn

 thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

__________________________

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;      

Căn cứ Quyết định số 08/2002/UB-QĐ ngày 31/01/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành qui định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và công chức;

Căn cứ Quyết định số 621 /QĐ-UBND ngày  16 tháng 5   năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số:  635 /QĐ-UBND ngày  12 tháng 4  năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính- Quản trị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ chung:

 Các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng, nhiệm vụ giúp Chánh Văn phòng  thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quyết định số:  621 /QĐ-UBND ngày  16 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Quyết định số: 635 /QĐ-UBND ngày  12 tháng 4  năm 2007 Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh; giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Phòng Tổng hợp:

a) Theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực: Kế hoạch, Thống kê, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Cục Thống kê, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.

b) Tham mưu xây dựng chương trình công tác (tuần, tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc các Sở,Ban,ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; đề xuất điều chỉnh chương trình công tác khi cần thiết;

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế-xã hội gồm: báo cáo tháng, quý, 6 tháng đầu năm và cả năm; tham mưu xử lý về các nội dung quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh, của các huyện, thành phố;

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan để biên tập các báo cáo sau:

_ Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, tình hình cụ thể trên các lĩnh vực trong tuần (báo cáo tuần);

_ Báo cáo kết quả tổng hợp giải quyết kiến nghị của cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kiến nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

_ Báo cáo tham gia góp ý sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng, cả năm; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các phòng và chuyên viên liên quan chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội chung và các nội dung chuyên đề trong buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với các đoàn công tác của Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương về thăm và làm việc với tỉnh; các báo cáo liên quan công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng;

đ) Soạn thảo các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các ngành chuẩn bị các báo cáo, đề án trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân, họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,họp Uỷ ban nhân dân tỉnh.

e) Chuẩn bị giấy mời họp và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định; giúp Chánh Văn phòng ghi biên bản phiên họp Uỷ ban nhân dân, họp Chủ tịch với các Phó Chủ tịch, dự thảo kết luận của Chủ tịch tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh;

g) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo cỏc báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm tra các đề án trước khi trỡnh Ủy ban nhõn dõn tỉnh, đồng thời theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kết luận tại các buổi làm việc khác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được phân công theo dõi; chuẩn bị các tài liệu họp giao ban và ghi biên bản giao ban hàng tuần của Văn phòng;

h) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi công tác văn phòng của các Sở,Ban,ngành và Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, các Sở, Ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

i) Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân.

 

2. Phòng Nội chính:

a) Theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các ngành, lĩnh vực: Nội vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, cải cách hành chính; công tác Tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; thanh tra; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn;  Hội Cựu chiến binh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

b) Tham mưu xây dựng chương trình công tác (tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực được phân công; theo dõi, đôn đốc các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.

c) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo cỏc báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm tra các đề án trước khi trỡnh Ủy ban nhõn dõn tỉnh; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kết luận tại các buổi làm việc khác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được phân công theo dõi.

d) Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật.

 

3. Phòng Kinh tế tổng hợp:

a) Theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch, quản lý thị trường, hợp tác đầu tư, ngoại vụ, kinh tế cửa khẩu, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

 Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Tài chính, Sở Thương  mại và Du lịch, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Ngoại vụ, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng phát triển, Ban Chỉ đạo 127 của tỉnh và các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thuộc ngàn

b) Tham gia xây dựng chương trình công tác (tuần, tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

c) Chuẩn bị giấy mời họp và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp Uỷ ban nhân dân, họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch theo quy định về lĩnh vực được phân công theo dõi; giúp Chánh Văn phòng ghi biên bản họp Chủ tịch với các Phó Chủ tịch, dự thảo Thông báo kết luận của Chủ tịch tại phiên họp ban hành đúng nội dung và thời gian quy định.

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo cỏc báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm tra các đề án trước khi trỡnh Ủy ban nhõn dõn tỉnh, đồng thời theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kết luận tại các buổi làm việc khác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực được phân công theo dõi;

đ) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các phòng và chuyên viên liên quan chuẩn bị báo cáo, nội dung chuyên đề của lãnh đạo tỉnh làm việc với các đoàn công tác của Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương về thăm và làm việc với tỉnh; các báo cáo liên quan công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng;

e) Phối hợp với các phòng chuyên môn khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

4.  Phòng Kinh tế chuyên ngành:

 a) Theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực: Xây dựng, quản lý đô thị, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, an toàn giao thông; Công nghiệp, Bưu chính viễn thông, Điện lực, công tác Dân tộc.

 Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công nghiệp, Điện lực, Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học Công nghệ, Ban Dân tộc, Liên minh HTX,Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp và các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thuộc ngành.

b) Tham gia xây dựng chương trình công tác (tuần, tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

c) Chuẩn bị giấy mời họp và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch theo quy định về lĩnh vực được phân công theo dõi; giúp Chánh Văn phòng ghi biên bản họp Chủ tịch với các Phó Chủ tịch, dự thảo Thông báo kết luận của Chủ tịch tại phiên họp ban hành đúng nội dung và thời gian quy định.

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo cỏc báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm tra các đề án trước khi trỡnh Ủy ban nhõn dõn tỉnh; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kết luận tại các buổi làm việc khác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực được phân công theo dõi.

đ) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các phòng và chuyên viên liên quan chuẩn bị báo cáo, nội dung chuyên đề của lãnh đạo tỉnh làm việc với các đoàn công tác của Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương về thăm và làm việc với tỉnh; các báo cáo liên quan công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng.

e) Phối hợp với các phòng chuyên môn khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

5.  Phòng Văn xã:

a) Theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá Thông tin, Phát thanh, truyền hình, báo chí;  Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội và chế độ chính sách liên quan; Thể dục, Thể thao; Y tế; Dân số, Kế hoạch hoá gia đình; Chăm sóc và bảo vệ trẻ em; tham mưu, xử lý các văn bản đề nghị của các ngành, các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực trên.

 Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Văn hoá Thông tin, Sở thể dục thể thao, Sở  Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng chính sách; Sở Y tế; uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em; Đài Phát thanh và Truyền hình,… và các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thuộc ngành.

b) Tham gia xây dựng chương trình công tác (tuần, tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

c) Chuẩn bị giấy mời họp và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định về lĩnh vực được phân công theo dõi; dự thảo Thông báo kết luận của Chủ tịch tại phiên họp ban hành đúng nội dung và thời gian quy định.

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo cỏc báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm tra các đề án trước khi trỡnh Ủy ban nhõn dõn tỉnh, đồng thời theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kết luận tại các buổi làm việc khác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực được phân công theo dõi;

đ) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các phòng và chuyên viên liên quan chuẩn bị báo cáo, nội dung chuyên đề của lãnh đạo tỉnh làm việc với các đoàn công tác của Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương về thăm và làm việc với tỉnh; các báo cáo liên quan công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng;

e) Phối hợp với các phòng chuyên môn khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

6.  Phòng Tôn giáo:

a) Theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quy định tại Mục I, Thông tư số: 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ và Quyết định số: 441 UB/QĐ-TC ngày 17/5/1995 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Tôn giáo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

b) Tham gia xây dựng chương trình công tác (tuần, tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

c) Chuẩn bị giấy mời họp và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định về lĩnh vực được phân công theo dõi; dự thảo thông báo kết luận của Chủ tịch tại phiên họp ban hành đúng nội dung và thời gian quy định.

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo cỏc báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm tra các đề án trước khi trỡnh Ủy ban nhõn dõn tỉnh; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kết luận tại các buổi làm việc khác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực được phân công theo dõi;

đ) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các phòng và chuyên viên liên quan chuẩn bị báo cáo, nội dung chuyên đề của lãnh đạo tỉnh làm việc với các đoàn công tác của Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương về thăm và làm việc với tỉnh; các báo cáo liên quan công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng;

e) Phối hợp với các phòng chuyên môn khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

7.  Phòng Tiếp dân:

a) Theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Sắp xếp, bố trớ lịch tiếp dõn của Chủ tịch, Phú Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn tỉnh theo Quy chế quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Kiểm tra đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cỏo.

- Tiếp nhận, phân loại đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trả lời cho các đương sự có đơn, thư khiếu nại, tố cáo khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

 

- Giỳp Chỏnh Văn phũng Ủy ban nhõn dõn tỉnh phối hợp với Văn phũng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng các quy định, thủ tục về tiếp công dân bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với tỡnh hỡnh của địa phương; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân.

 

b) Tham gia xây dựng chương trình công tác (tuần, tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

c) Chuẩn bị giấy mời họp và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, họp Chủ tịch với các Phó Chủ tịch theo quy định về lĩnh vực được phân công theo dõi; dự thảo thông báo kết luận của Chủ tịch tại phiên họp ban hành đúng nội dung và thời gian quy định.

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo cỏc báo cáo về công tác tiếp dân, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm tra các đề án trước khi trỡnh Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn tỉnh; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đối với lĩnh vực được phân công theo dõi;

đ) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các phòng và chuyên viên liên quan chuẩn bị báo cáo, nội dung chuyên đề của lãnh đạo tỉnh làm việc với các đoàn công tác của Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương  làm việc với tỉnh trong công tác tiếp dân, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo; các báo cáo liên quan công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng;

e) Phối hợp với các phòng chuyên môn khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

8. Phòng Hành chính - Quản trị

a) Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy:

- Tổ chức quản lý việc tiếp nhận văn bản, thư báo, tài liệu và chuyển kịp thời đến đúng người có thẩm quyền.

- Tiếp nhận văn bản đi và thực hiện phát hành theo đúng quy định;

- Quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước; tổ chức quản lý và bảo đảm an toàn tuyệt đối tài liệu theo quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước và Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

- Đánh máy, sao in tài liệu theo quy định của Chánh Văn phòng;

- Tham mưu cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng về công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước;

- Thực hiện công tác lưu trữ hiện hành của cơ quan.

b) Công tác tổ chức cán bộ-tổng hợp

- Tham mưu cho Chánh Văn phòng về công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức; cải cách hành chính.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng.

- Tham mưu giúp Chánh văn phòng thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng.

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chấm điểm thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;

- Dự thảo các báo cáo của cơ quan Văn phòng (báo cáo sơ, tổng kết, báo cáo chuyên đề và các báo cáo do lãnh đạo Văn phòng phân công)

c) Công tác quản trị-tài vụ

- Quản lý công tác tài vụ, tài sản, kho, quỹ cơ quan theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước; bảo đảm các điều kiện, phương tiện, vật chất cho hoạt động của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; thực hiện các quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước;

- Lập dự toán, quyết toán ngân sách theo đúng quy định; tổ chức mua sắm, trang thiết bị, vật tư,…; quản lý, bảo trì, sửa chữa, thanh lý tài sản công của cơ quan theo đúng chế độ, chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng.

- Phục vụ các hội nghị, các buổi đón tiếp, tiếp khách của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.

- Bảo vệ cơ quan, đảm bảo an ninh trật tự; kiểm tra, theo dõi khách ra vào làm việc theo đúng nội quy cơ quan; giữ gìn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, bảo vệ môi trường và giữ gìn nếp sống văn hoá trong cơ quan.

d) Công tác quản lý xe ô tô

- Đảm bảo xe ô tô phục vụ kịp thời, an toàn cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, công việc của Văn phòng và các nhu cầu khác khi có ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.

- Quản lý, giữ gìn, bảo dưỡng, sửa chữa, vệ sinh xe ô tô đúng quy định.

đ) Theo dõi việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo chế độ tự chủ của Văn phòng.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 73 /QĐ-VP ngày 20/11/2006 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

                                                                                     Lý Vinh Quang

                                                                                                                                                   

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn