Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
Số: 51/KH-UBND
            
  Lạng Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2010
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 
 
 
          Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Công văn hướng dãn số 664/LĐTBXH-TCDN ngày 09/3/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưpớng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
          Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:
         
I- Mục đích yêu cầu.
          1- Mục đích.
- Nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, đối tượng chính sách, các hoạt động của Đề án; phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm; tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của mình;
- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã đủ tiêu chuẩn, chức danh; đủ trình độ, bản lĩnh lãnh đạo, quản lý và thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
2- Yêu cầu:
- Tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn và xây dựng Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Lạng Sơn;
- Dạy nghề cho lao động nông thôn phải được thực hiện từ các huyện, xã, phường, thị trấn; các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh; phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp.
 
II- Nội dung triển khai:
 
1. Tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ; Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án trên toàn tỉnh;
2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, về vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để người LĐNT biết và tích cực tham gia học nghề.; đặc biệt nội dung Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ đến với các đối tượng thụ hưởng;
3. Tổ chức điều tra, khảo sát đối tượng học nghề trên địa bàn tỉnh để xây dựng Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh;
4. Tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu Quốc gia "Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010";
  5. Các huyện, thành phố xây dựng và phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và đến năm 2020 trên địa bàn; Thành lập tổ triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ.
6. Giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện Đề án tren địa bàn tỉnh.
         
III- Phân công trách nhiệm.
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
* Tham mưu cho UBND tỉnh nội dung, tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến về Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tới cán bộ lãnh đạo các ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố;
* Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn; Hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
* Chủ trì phối hợp với các sở: Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triền nông thôn triển khai Công văn số 664/LĐTBX-TCDN ngày 09/3/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trình UBND tỉnh trong tháng 8 năm 2010;
* Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính, đầu tư để thực hiện chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai thực hiện đào tạo các nghề nông nghiệp để nâng cao hiệu quả lao động trong nông nghiệp, nông thôn, miền núi.
Phối hợp với Sở Công thương tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đối với các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp phù hợp với yêu cầu tổ chức sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với Sở nội vụ giao đủ biên chế cho các trung tâm dạy nghề cấp huyện; biên chế chuyên trách theo dõi công tác dạy nghề tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện;
          * Chỉ đạo lập các dự án đầu tư các trung tâm dạy nghề cấp huyện thành lập năm 2009. Tiếp tục hướng dẫn các huyện Cao Lộc; Tràng Định hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề;
          * Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên dạy nghề. Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề cho cac đơn vị tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức các mô hình dạy nghề thí điểm và đặt hàng dạy nghề cho lao động nông thôn (Huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng).
         
          2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
          Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai danh mục nghề, chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với các huyện, thành phố phù hợp với quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
          3. Sở Nội vụ.
          - Xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Xã theo mục tiêu, cơ chế chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg;
          - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 1 số Trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn;
          - Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các huyện bố trí 1 biên chế chuyên trách theo dõi về công tác dạy nghề, bố trí đủ biên chế giáo viên cho các Trung tâm dạy nghề cấp huyện.
 
          4. Sở Công thương.
          - Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn và cơ sở liên quan cung cấp thông tin thị trường hàng hoá, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến cho khu vực nông thôn đến cấp xã, vùng sâu, vùng xa;
          - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chương trình dạy nghề, truyền nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đào tạo nâng cao tay nghề tại các vùng có nghề truyền thống và làng có nghề.
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch triển khai giải pháp về đổi mới chương trình và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh có định hướng đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các hình thức học nghề phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình;
- Phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn 1 số Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong ngành Giáo dục tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.
6. Sở Tài chính.
Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính hoạt động trong Đề án; Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng hoàn thiện các trung tâm dạy nghề trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt. Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.
          8. Ban dân tộc.
Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tham gia học nghề, tư vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm, tham gia giám sát thực hiện các chính sách đối với lao động nông thôn là đồng bào dân tộc thuộc đối tượng được hưởng thụ chính sách này.
          9. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.
Chủ trì hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chính sách tín dụng học nghề đối với lao động nông thôn; chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng đối với lao động nông thôn học nghề làm việc ổn định ở nông thôn. Chính sách cho vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn sau học nghề.
10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh.
Tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động lao động nông thôn tham gia học nghề.; x kế hoch và t chc thc hintuyên truyn, vn động  tham gia vận động người dân học nghề; tư vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh; tham gia dạy nghề và giám sát tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, trong đó:ây dựng
- Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.
Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về học nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn trong Đề án này vào các nội dung phù hợp của Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2010 – 2015”.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh.
Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về học nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn trong đề án này vào các nội dung công tác của Hội trong đó có lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2010 – 2015.
11. UBND các huyện, thành phố.
- Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Quyết định 1956/QĐ-TTg tới các cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã (xong trước 30/6/2010); Thành lập tổ triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.
- Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 20/6/2010; Bổ sung 01 cán bộ chuyên trách theo dõi công tác dạy nghề ở Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai việc giao đất để xây dựng trung tâm dạy nghề của huyện mình (đối với huyện chưa được đầu tư xây dựng trung tâm);
- Chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn huy động mọi nguồn lực, vận động các đối tượng lao động nông thôn tham gia học nghề, quản lý, tạo điều kiện để các cơ sở dạy nghề thực hiện dạy nghề; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã;
- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhu cầu thị trường lao động trên địa bàn; đồng thời trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố, tiến hành xác định danh mục nghề đào tạo và lập kế hoạch dạy nghề cấp huyện;
12. UBND các xã, thị trấn.
- Tuyên truyền, vận động lao động nông thôn tham gia học nghề theo chính sách của Quyết đinh 1956/QĐ-TTg, trong đó cần ưu tiên các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác và các đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn quản lý, các đối tượng trong độ tuổi lao động trên địa bàn chưa qua đào tạo nghề, có nhu cầu học nghề để xét tuyển vào các khoá học nghề theo quy định. Tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn tổ chức các lớp dạy nghề trên địa bàn;
- Thực hiện điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề lao động nông thôn trên địa bàn gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mình, giải quyết việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống;
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng. đồng thời tham gia quản lý, kiểm tra hoạt động dạy, học nghề tại địa bàn cơ sở.
13. Các cơ quan thông tin đại chúng:
Phối hợp với Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan, tổ chức tuyên truyền về dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.
      
  
     IV- Kinh phí
     1. Kinh phí hỗ trợ học nghề được cấp từ ngân sách Trung ương (theo Đề án).
     2. Kinh phí địa phương (hỗ trợ người học).
     3. Các nguồn huy động khác.
 
 
V. Tiến độ thời gian thực hiện một số công việc cụ thể năm 2010.
1. Tháng 6/2010:
- Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ đến các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020’;
- Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
- Giao kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2010 theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ về bổ sung dự toán chi năm 2010 để thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
- Hướng dẫn các huyện, thành phố các cơ sở dạy nghề xây dựng Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
- Chỉ đạo UBND huyện Chi Lăng, Hữu Lũng xây dựng mô hình thí điểm dạy nghề phi nông nghiệp, dạy nghề nông nghiệp.
 - Hướng dẫn nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động truyên truyền về dạy nghề cho lao động nông thôn. Hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính, đầu tư để thực hiện các chính sách theo quyết định số 1956/QĐ-TTg;
 
3. Tháng 7/2010.
- Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của các huyện, thành phố, làm cơ sở để xây dựng đề án dạy nghề của tỉnh;
- Xây dựng hoàn thiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Lạng Sơn, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
4. Từ tháng 9/2010:
- Các huyện thành phố trên cơ sở Đề án của tỉnh tiến hành xây dựng và phê duyệt kế hoach dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn.
- Tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án.
 
 VI. Từ năm 2011 đến 2020.
 Việc tổ chức triển khai thực hiện theo sự phân công cụ thể của Đề án được phê duyệt.
 Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch này và định kỳ hàng quý báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện./.       
 
 
Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH; TCDN;
- TT Tỉnh uỷ (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C,PVP; VX, TH;
- Lưu: VT.(s).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Hứa Hạnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn