Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên các đoạn tuyến Quốc lộ 1B, 4A, 4B, 31, 279 địa bàn tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn II

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 49/KH-UBND
Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2010
 
KẾ HOẠCH
Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên các đoạn tuyến
Quốc lộ 1B, 4A, 4B, 31, 279 địa bàn tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn II
 


          Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên các đoạn tuyến Quốc lộ 1B, 4A, 4B, 31, 279 địa bàn tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn II như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích:
Tiếp tục thực hiện mục tiêu theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ sau khi đã thực hiện xong bước rà soát, thống kê, phân loại, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) phạm vi 5m trên các quốc lộ trên địa bàn.
          2. Yêu cầu:
          - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, an toàn đường bộ để người dân nhận thức và tự giác chấp hành.
          - Tổ chức thực hiện giải tỏa triệt để các công trình vi phạm trong phạm vi 5m trở lại của hành lang an toàn đường bộ đã thống kê, cắm mốc Giải phóng mặt bằng, bàn giao cho địa phương quản lý.
          - Cơ bản xóa bỏ các điểm đấu nối trái phép đường nhánh vào quốc lộ.
          II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
          1. Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể bằng nhiều hình thức tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là các hộ dân sống hai bên quốc lộ thấy rõ vai trò, tầm quan trọng của hành lang an toàn đường bộ trong việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn đường bộ; thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, công trình đường bộ.
          2. Trên cơ sở kết quả thống kê, phân loại các công trình vi phạm trong hành lang an toàn đường bộ đã thực hiện, tổ chức vận động nhân dân tự giác tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ.
          3. Tổ chức cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm không tự giác tháo dỡ trong phạm vi đã cắm mốc GPMB.
          4. Rà soát lại các điểm đấu nối theo Quy hoạch đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề xuất xây dựng các đường gom để xóa bỏ các điểm đấu nối trái phép.
          III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
          1. Nội dung:
          a) Công tác tuyên truyền:
Tiếp tục phổ biến, tuyên tuyền về Luật Giao thông Đường bộ năm 2008; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Chính phủ; Quyết định số 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các kế hoạch thực hiện của Bộ, ngành và địa phương; các văn bản quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các ngành, các cấp, các tổ chức và nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, công trình đường bộ và các văn bản pháp luật khác liên quan.
          b) Công tác xử lý vi phạm:
          Tiến hành giải tỏa các vi phạm như: tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa, biển hiệu, biển quảng cáo trái phép;các chướng ngại vật trên lòng, lề đường; các công trình nhà ở, lều quán, mái tre, mái vảy, cây cối... nằm trong phạm vi đã cắm mốc GPMB trên 05 đoạn tuyến quốc lộ qua địa bàn các huyện Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định, Thành phố Lạng Sơn, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng: Km0 ÷ Km100+500/QL.1B; Km0 ÷ Km66/QL.4A; Km0 ÷ Km80/QL.4B; Km101 ÷ Km162/QL.31; Km143 ÷ Km229/QL.279.
          c) Công tác xóa bỏ các đấu nối trái phép vào quốc lộ:
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đường gom tại các khu công nghiệp, dịch vụ, các khu dân cư tập trung hai bên đường đểđấu nối vào quốc lộ theo  các vị trí đã có trong quy hoạch đấu nối đã được UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát, kiểm tra phát hiện các bất hợp lý, không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đề nghị chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch, tiến tới xóa bỏ triệt để các điểm đấu nối trái phép.
          2. Tiến độ thực hiện:
          - Từ nay đến ngày 15/6/2010, thực hiện việc tuyên truyền, thông báo và vận động các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ tự giác tháo dỡ, giải tỏa.
          - Từ ngày 16/6/2010 đến ngày 16/7/2010, thực hiện cưỡng chế giải tỏa các vi phạm trong phạm vi đã cắm mốc GPMB.
          - Từ nay đến hết tháng 8 năm 2010, hoàn thành việc rà soát, đề xuất quy hoạch đường gom, xóa bỏ các điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Giao cho Tổ công tác liên ngành của tỉnh giúp UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các huyện, thành phố trong việc phối hợp với cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.
          2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:
- Chỉ đạo, điều hành các Tổ công tác liên ngành, Tổ cưỡng chế cấp huyện xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và cưỡng chế giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi đã cắm mốc GPMB, quản lý, bảo vệ phần hành lang đã giải tỏa.
- Chỉ đạo cơ quan thông tin tuyên truyền, các phòng, ban của địa phương phối hợp cùng UBMTTQ, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể xã hội làm tốt công tác tuyên truyền theo các nội dung nêu tại Kế hoạch này.
- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nghiên cứu xây dựng các đường gom, xóa bỏ các điểm đấu nối trái phép.
          3. Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ thường trực Tổ công tác liên ngành của tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị thực hiện; bố trí lực lượng Thanh tra giao thông tham gia Tổ cưỡng chế cấp huyện; thực hiện việc cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho việc thực hiện kế hoạch theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán được duyệt; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.
          4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đưòng bộ; chỉ đạo lực lượng công an các huyện thành phố tham gia Tổ công tác liên ngành, Tổ cưỡng chế các huyện, thành phố trong việc vận động và cưỡng chế giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn đường bộ.
          5. Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung nêu tại kế hoạch này; thường xuyên đưa tin, bài trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạchđể tạo sự đồng thuận, nhất trí trong cộng đồng dân cư với việc thực hiện các giải pháp lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ.
          6. Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn có       trách nhiệm:
          - Cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các nội dung nêu trên; tài liệu, hồ sơ các công trình vi phạm đã rà soát thống kê, các mẫu biểu thông báo, biên bản vi phạm;
- Hỗ trợ lực lượng cán bộ, công nhân tham gia cùng Tổ cưỡng chế cấp huyện; hỗ trợ máy móc, thiết bị để thực hiện cưỡng chế giải tỏa;
- Phối hợp cùng địa phương trong việc bảo vệ, bảo quản hành lang an toàn được bộ đã được giải tỏa.
UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải làm cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- UBATGT Quốc gia;
- BT, PBT Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ VN;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Công ty cổ phần QLXDGTLS;
- CPVP, KTN, TH;
- Lưu: VT.vcs
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Bình

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn