Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

QĐ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH.
UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LẠNG SƠN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số: 1801/QĐ-UBND                          Lạng sơn, ngày 03  tháng  9  năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

Cuộc vận động phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

 

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                               

         Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

         Căn cứ Quyết định số: 227/2006/QĐ-TTg, ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá";

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 331/TTr-SVHTTDL, ngày 15 tháng 7 năm 2008; Báo cáo góp ý dự thảo quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo số 442/BC-SVHTTDL ngày 15/8/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Lạng Sơn.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 1948/ QĐ-UBND, ngày 26/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " tỉnh Lạng Sơn.

          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 3 ( T/H);

- Bộ VHTT và DL ( B/c );

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- CPVP, VX, TH NC;

- Lưu: VT, (s).                                                             

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Vy Văn Thành

 

UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LẠNG SƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                     

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động

phong trào" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá "

( Ban hành kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND,

ngày 03/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn )

                   

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

          Điều 2. Hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh và sự nghiệp đổi mới của đất nước; chỉ đạo triển khai phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " ngày càng sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

          Điều 3. Ban chỉ đạo thực hiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các thành viên Ban chỉ đạo; hoạt động có kế hoạch cụ thể thiết thực, hiệu quả, không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

 

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO,

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO

VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

 

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

          1. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên phạm vi toàn tỉnh từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

          2. Cụ thể hoá các văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương, xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " trên địa bàn tỉnh.

          3. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện  các kế hoạch, chương trình của Ban chỉ đạo ban hành.      

4. Phối hợp với các cấp, các ngành và đoàn thể nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; khen thưởng và đề nghị UBND các cấp khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo đội ngũ cán bộ tham gia công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào.

7. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp theo hướng: ở cấp huyện, thành phố: đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng Ban chỉ đạo, lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc làm Phó Trưởng BCĐ, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan làm uỷ viên. ở cấp xã, phường, thị trấn: đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND làm Trưởng BCĐ, đồng chí Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc làm Phó Trưởng BCĐ, cán bộ phụ trách văn hoá - xã hội làm uỷ viên thường trực và Trưởng các ngành, đoàn thể quần chúng làm uỷ viên.

Đối với Cuộc vận động "Toàn dân ĐK XD ĐSVH ở khu dân cư": đồng chí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban MTTQ làm Trưởng ban vận động, đồng chí Trưởng thôn làm Phó trưởng BVĐ, Bí thư chi đoàn thôn, bản và các đoàn thể quần chúng làm uỷ viên.

Điều 5.  Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh:

1.Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.

          2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo; các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào.

          3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban chỉ đạo, giữa Ban chỉ đạo của Tỉnh với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố .

          4. Chỉ đạo xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

          Điều 6.  Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban chỉ đạo:

          1. Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào khi được Trưởng ban uỷ quyền.

          2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo.

          Điều 7. Nhiệm vụ của Thường trực Ban chỉ đạo:

          Thường trực Ban chỉ đạo gồm các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện các cơ quan sau: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh.

          Nhiệm vụ của Thường trực Ban chỉ đạo:

          1. Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo để đưa ra Ban chỉ đạo thảo luận, quyết định.

          2. Thay mặt Ban chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện các hoạt động đột xuất, quan trọng cấp bách.

          3. Thảo luận, quyết định các hoạt động của Ban chỉ đạo giữa hai kỳ họp và báo cáo Ban chỉ đạo tại kỳ họp gần nhất.

          4. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo. Đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo theo dõi chỉ dạo phong trào ở địa bàn lĩnh vực được phân công.

          Điều 8.  Nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo:

          1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, cơ quan thành viên được quy định tại điều 4 và điều 9 của Quy chế này.

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào theo hệ thống tổ chức ngành, ban, Mặt trận và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Đồng thờin báo cáo kết quả hoạ động của ngành được phân công phụ trách theo dõi định kỳ 6 tháng, hàng năm.

          3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

          Điều 9. Nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể liên quan:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể  của tỉnh chỉ đạo thực hiện các phong trào của cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ; trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào" Xây dựng gia đình văn hoá, làng - bản - khu phố văn hoá ", thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng các thiết chế văn hoá và xây dựng quy ước, hương ước.

- Chỉ đạo, triển khai phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại " và phong trào " xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

          2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Báo Lạng Sơn, Hội văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ". 

          - Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện phong trào "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn tỉnh.

          3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn:

          - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng các phong trào của cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

          - Chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư " theo 6 nội dung của Trung ương MTTQ đã hướng dẫn.

4. Liên đoàn Lao động tỉnh:

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào " Xây dựng cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá " trên địa bàn tỉnh và phong trào " Học tập, lao động sáng tạo" trong cán bộ công viên chức lao động.

          5. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh: Chủ trì, phối hợp Báo Lạng Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, với các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ban chỉ đạo và các phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " trên hệ thống thông tin đại chúng: Xuất bản, báo, tạp chí, phát thanh - truyền hình.

          6. Hội Nông Dân tỉnh: chủ trì, chỉ đạo phong trào " Gia đình Nông dân văn hoá" trên địa bàn tỉnh.

7. Tỉnh Đoàn Lạng Sơn:

          Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình liên tịch của Đoàn Thanh niên; phối hợp với ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các hoạt động văn hoá trong thanh niên; phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Công an tỉnh  tăng cường công tác giáo dục cho thế hệ trẻ và phòng chống tội phạm trong Thanh niên.

          8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn:

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và chương trình " hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ".

          9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

          Chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", " Xoá đói, giảm nghèo ", "Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội ".

          10. Sở Y tế:

          - Chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào : " Gia đình văn hoá sức khoẻ" ," Làng văn hoá sức khoẻ " trên địa bàn tỉnh.

          11. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào " Học tập lao động sáng tạo " trong các trường học.

          12. Sở Khoa học và Công nghệ: Theo dõi các hoạt động khảo sát, điều tra, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực tự nhiên và xã hội nhằm hỗ trợ cho công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào " Học tập, lao động sáng tạo" trong công nhân, viên chức, người lao động.          

          13 Sở Nội Vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào " Người tốt, việc tốt " trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng trong phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

14. Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, huy động, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho Ban chỉ đạo các cấp.

 Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 10. Ban chỉ đạo, thường trực Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

          Điều 11. Theo đề nghị của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng ban chỉ đạo trình UBND tỉnh quyết định danh sách thành viên, bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo.

          Điều 12. Ban chỉ đạo thực hiện sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 13. Thường trực Ban chỉ đạo đặt tại Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; phòng làm việc cụ thể do Phó Trưởng ban Thường trực bố trí.

          Điều 14. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

          Điều 15. Chế độ hội họp:

1. Họp Ban chỉ đạo: 6 tháng một lần.

          2. Hội nghị Sơ kết phong trào cấp tỉnh : 2 năm 1 lần.

          3. Hội nghị Tổng kết phong trào cấp tỉnh: 5 năm một lần.

                        Điều 16. Kiểm tra phong trào:

          1. Thành viên Ban chỉ đạo kiểm tra phong trào ở các huyện, thành phố một năm một lần.

          2. Thường trực Ban chỉ đạo kiểm tra phong trào ở các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh một năm một lần.

                Điều 17. Chế độ báo cáo:

          1. Thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo các huyện, thành phố báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện phong trào với bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

          2. Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh với Ban chỉ đạo Trung ương, Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 18. Thủ trưởng các sở. ban, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

          Điều 29. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn, căn cứ vào Quy chế này, ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " các huyện, thành phố và hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn  xây dựng Quy chế hoạt động.

          Điều 20. Trong quá trình thực hiện, nếu cần có sự bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, thì Ban chỉ đạo tỉnh bàn bạc, thảo luận thống nhất trình Uỷ ban nhan dân tỉnh xem xét quyết định./.

                                                                          

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

Vy Văn Thành

 

 

                                                                       

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn