Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yê

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 


Số: 47/KH -UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


Lạng Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2010
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới,
phát triển của đất nước" từ năm 2009 đến năm 2012
 
 


Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012; UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến năm 2012, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng và nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Về tổ chức:
Củng cố Phòng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện có đủ khả năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ PBGDPL tại địa phương;
Phấn đấu 70% trở lên các sở, ban, ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước có cán bộ pháp chế chuyên trách; Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh có phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật; bổ sung đủ số lượng cần thiết và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy pháp luật của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các Trường Giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh, Giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân trong các Trường Trung học;
Củng cố, kiện toàn mạng lưới báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cộng tác viên tuyên truyền pháp luật ở thôn, khối phố, đặc biệt ở các xã vùng xa, vùng cao, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số, người biết tiếng dân tộc thiểu số;
Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ hòa giải và Ban công tác Mặt trận. Phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ hòa giải thành từ 85 % trở lên; đảm bảo 70% trở lên các tổ hoà giải và Ban công tác Mặt Trận ở cơ sở hoạt động có hiệu quả;
Huy độngđội ngũ luật gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, cán bộ, công chức ngành Tư pháp và các cơ quan thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền PBGDPL;
Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật hiện có ở các xã, phường, thị trấn; tiếp tục nhân diện rộng mô hình các Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.
2.2. Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật ít nhất 01 năm/01 lần cho 03 nhóm đối tượng sau:
100% người quản lý và người trực tiếp thực hiện công tác PBGDPL;  
100% giảng viên giảng dạy các môn về pháp luật của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các Trường giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân trong các Trường trung học; cán bộ pháp chế của các sở, ban, ngành tỉnh và doanh nghiệp nhà nước;
100% cộng tác viên tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, tổ trưởng tổ hoà giải, thành viên Ban Công tác mặt trận ở cơ sở.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Rà soát, phân loại, đánh giá, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL theo ba nhóm đối tượng nêu tại điểm 2.2, mục 2 phần I để mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ PBGDPL phù hợp với trình độ và yêu cầu nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.
2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tập huấn kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cộng tác viên là Luật gia, Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, Tư vấn viên pháp luật, công chức ngành Tư pháp và các cơ quan thi hành pháp luật, phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật, Công an xã.
3. Biên soạn, phát hành và cung cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL các loại tài liệu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ cho công tác PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
4. Căn cứ vào các văn bản của Trung ương quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia công tác PBGDPL cụ thể hóa và áp dụng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương.
5. Quản lý và sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên PBGDPL trên địa bàn sau khi đã được đào tạo, bồi dưỡng.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Kiện toàn tổ chức và củng cố nguồn nhân lực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở:
Bổ sung cán bộ và hoàn thiệnchức năng, nhiệm vụ của Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp, các Phòng Tư pháp cấp huyện để làm nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tư pháp và UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác PBGDPL;
Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGDPL ở cơ sở là người dân tộc thiểu số, người biết tiếng dân tộc, nhất là ở các xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống;
Tiếp tục xây dựng củng cố mạng lưới báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và Hòa giải viên cơ sở. Sửa đổi quy chế Báo cáo viên pháp luật của tỉnh cho phù hợp với quy định của Bộ Tư pháp. Động viên, thu hút những người làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp viên pháp lý tham gia vào công tác tuyên truyền PBGDPL;
Ưu tiên sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước, phóng viên, biên tập viên phụ trách về pháp luật của Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh.
2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:
Xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL gắn với việc bố trí, sử dụng hiệu quả, hợp lý trên sơ sở yêu cầu của công việc, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị;
Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ làm công tác PBGDPL các cấp tại Trường chính trị Hoàng Văn Thụ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;
Bố trí kinh phí để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn pháp lý, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng cán bộ làm công tác PBGDPL; Đưa nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL, kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải cơ sở vào chương trình đào tạo của Trường chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đối với những người trực tiếp thực hiện công tác PBGDPL, các cộng tác viên và hòa giải viên;
Thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ.
3. Xây dựng tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
Cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL theo hướng tăng cường liên hệ thực tiễn, nghiên cứu tình huống, trao đổi kinh nghiệm giải quyết vấn đề thực tiễn cụ thể;
Biên soạn và phát hành các loại tài liệu tuyên truyền PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng đối tượng để cung cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL.
4. Thực hiện chính sách đối với nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính, Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Hỗ trợ vật chất, cung cấp tài liệu nghiệp vụ về PBGDPL cho đội ngũ cộng tác viên, các tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, luật gia, luật sư khi thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện công tác PBGDPL ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.
5. Quản lý và sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn:
Ban hành quy chế hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền pháp luật các cấp; kịp thời kiện toàn đội ngũ khi có sự thay đổi;
Lập danh sách, cấp thẻ cho 100% báo cáo viên pháp luật;
Định hướng tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo tài liệu nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền PBGDPL các cấp.
Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền pháp luật.
6. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết:
Định kỳ 6 tháng, 01 năm, hoặc đột xuất, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tiến hành kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng làm công tác PBGDPL;
Hàng năm tổ chức đánh giá những kết quả, những tác động, chuyển biến từ việc thực hiện Kế hoạch này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phương pháp thực hiện Đề án:
Lựa chọn đơn vị điểm để triển khai thực hiện Đề án, từ đó rút kinh nghiệm nhân diện rộng;
Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung của kế hoạch;
Phối hợp, lồng ghép với các chương trình, dự án, kế hoạch khác đang được triển khai trên cùng địa bàn có liên quan đến hoạt động PBGDPL để việc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.
2. Phân công trách nhiệm:
          2.1. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" của tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng năm ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án.
2.2. Sở Tư pháp: 
Giúp UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Đề án chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả và tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định;
Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan thực hiện việc rà soát nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL dài hạn, hàng năm. Xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL;
Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh  quyết định bố trí biên chế cán bộ làm công tác pháp chế của các sở, ban, ngành và các cơ quan thông tin đại chúng.
2.3. Sở Nội vụ:
Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bổ sung, kiện toàn cán bộ pháp chế các Sở, ban, ngành phục vụ mục tiêu củng cố, hoàn thiện về tổ chức, cán bộ đảm bảo thực hiện công tác PBGDPL.
2.4. Sở Tài chính:
Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp bố trí kinh phí thực hiện Đề án ở cấp tỉnh. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố bố trí ngân sách bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Đề án trong toàn tỉnh.
2.5. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ngành liên quan củng cố và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ PBGDPL, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật của Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cán bộ làm việc ở các điểm Bưu điện - văn hoá xã.
 
2.6. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch:
Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường tuyên truyền, biểu dương các điểm sáng chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật.
Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ban, Ngành liên quan thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ văn hoá cơ sở, các đội thông tin, đội chiếu bóng và hệ thống nhà văn hóa hóa, trung tâm văn hóa.
2.7. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh:
Bố trí cán bộ có trình độ pháp luật theo dõi, thực hiện công tác PBGDPL; chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác PBGDPL.
Hàng năm bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước để đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ làm công tác PBGDPL của đơn vị.
2.8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn:
Cụ thể hoá các nội dung của Kế hoạch này thành kế hoạch của đơn vị mình và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết qủa thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Bộ Tư pháp.
Bố trí biên chế cần thiết cho lực lượng cán bộ làm công tác chuyên trách về công tác PBGDPL ở địa phương.
Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện việc bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL.
2.9. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ:
Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là cán bộ, học viên của nhà trường và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố.
2.10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ:
Chỉ đạo phối hợp các chương trình giáo dục lý luận chính trị với các chương trình PBGDPL;
Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật cho lực lượng báo cáo viên của Đảng. Hướng dẫn việc gắn công tác PBGDPL, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL với việc triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức công vụ.
2.11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
Phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận và tổ hoà giải trong cộng đồng dân cư; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật cho các thành viên Ban công tác Mặt trận và tổ hoà giải ở cơ sở.
2.12. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:
Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên thông qua thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Tiến độ thực hiện:
Việc triển khai thực hiện Đề án được bắt đầu từ quý IV năm 2009 đến năm 2012 và được chia làm 02 giai đoạn:
3.1. Giai đoạn I (từ quý IV năm 2009 đến năm 2010)
Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đề án (quý IV/ 2009).
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt (quý II/2010);
Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án năm 2010 (quý II/2010).
Tổ chức triển khai Kế hoạch đến các cấp, các ngành (quý II/2010);
Rà soát nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh để đánh giá hiệu quả hoạt động, kịp thời củng cố, kiện toàn về tổ chức và nhân lực (quý III/2010);
Tổ chức ít nhất 02 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL đối với nhóm đối tượng quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp (quý III, quý IV/ 2010);
Chọn huyện Bình gia và huyện Cao Lộc để chỉ đạo điểm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trực tiếp tham gia công tác PBGDPL;
Xây dựng dự trù kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch trong năm 2010;
Tổ chức sơ kết giai đoạn I và xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn II từ năm 2011 đến 2012 (quý IV năm 2010).
3.2. Giai đoạn II (từ năm 2011- 2012):
Triển khai thực hiện toàn diện, sâu rộng các nội dung Kế hoạch đã đề ra trên phạm vi toàn tỉnh;
Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch với việc thực hiện các Chương trình, Đề án khác có liên quan đến lĩnh vực PBGDPL tại địa phương;
Chỉ đạo nhân diện rộng các nhóm đối tượng được chọn làm điểm có hiệu quả ở giai đoạn 2009 - 2010 trên phạm vi toàn tỉnh;
Tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án vào quý IV/2012.
 
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 Kinh phí thực hiện Đề án này được bảo đảm từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác.
Hàng năm, căn cứ theo kế hoạch thực hiện Đề án Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (các đơn vị được giao thực hiện Đề án) và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan lập dự toán kinh phí chi tiết cho việc thực hiện các nội dung đã được phân công trong kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp  báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Việc lập dự toán chi tiết hàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trên cơ sở các nội dung của kế hoạch. Các Sở, Ban Ngành được cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch chịu trách nhiệm thanh quyết toán với Sở Tài chính về ngân sách và báo cáo về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; các Đơn vị trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:
 
- Bộ Tư pháp (BC);
- TT. Tỉnh ủy (BC);
- TT. HĐND tỉnh (BC);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU, Trường Chính trị HVT;
- UBND các huyện, thành phố;
- PVP, VX, NC, TH;
- Lưu VT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thanh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn