Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Đánh giá, tổng kết thực hiện các quy định về minh bạch tài sản (CV 343/UBND-NC)
      Kính gửi:

                      -   Văn phòng Tỉnh uỷ và các Ban thuộc Tỉnh uỷ;

                      -   Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

                      -   Các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;

                      -   UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn;

                      -   Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

                      -   Các doanh nghiệp thuộc tỉnh.

 

Thực hiện Công văn số 636/TTCP-CIV ngày 31/3/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai việc tổng hợp tình hình, số liệu, xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Nội dung báo cáo căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện ở cấp, ngành, cơ quan, đơn vị mình và đề cương hướng dẫn gửi kèm công văn này. Báo cáo gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 31/5/2010 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Yêu cầu thủ trưởng các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện./.

Đính kèmDung lượng
de cuong.doc37 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn