Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

QĐ Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn

       UBND TỈNH LẠNG SƠN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ LIÊN NGÀNH VỀ VSATTP                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số:  508   /QĐ-BCĐ                                          Lạng Sơn, ngày 08  tháng 4 năm  2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành

 Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn

 

            TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH

VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM  TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/07/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số: 04/BCĐTƯVSATTP ngày 22/02/2010 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP về việc triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"năm 2010; Kế hoạch số: 01/BCĐTƯVSATTP ngày 12/01/ 2010 về việc triển khai công tác hậu kiểm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

    Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Kế họach số 31/KH-BCĐLNVSATTP ngày 29/3/2010 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2010.

Xét đề nghị của Sở Y tế - thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (VSATTP) tại Tờ trình số 302/TTr-SYT ngày 30 tháng 3 năm 2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Văn Tiến, Chánh thanh tra Sở Y tế - Trư­ởng Đoàn.

2. Ông Nông Quang Kỳ, Phó Giám đốc Chi cục ATVSTP - Phó Trưởng Đoàn.

3. Ông Đinh Nam Tước, Chánh thanh tra Chi cục ATVSTP tỉnh - Thành viên.

4. Ông Phan Trần Kiên, Cán bộ thanh tra Sở Y tế - Thành viên.

5. Ông Hoàng Phúc Sinh, Trưởng phòng đăng ký và chứng nhận sản phẩm, Chi cục ATVSTP tỉnh - Thành viên.

5. Ông Đỗ Tuấn, Cán bộ Trung tâm TTGDSK, Sở Y tế - Thành viên.

7. Ông Lương Đình Hùng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh - Thành viên

8. Bà Đường Thị Hương Thu, Phó phòng nghiệp vụ tổng hợp – Kiểm soát viên Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - Thành viên.

9. Nguyễn Thị An Huyền, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở Khoa học & Công nghệ - Thành viên.

10. Bà Nông Thị Thắm Chi cục Thú Y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.

Điều 2. Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ:

- Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở thực phẩm; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP và cơ quan chuyên môn tham gia kiểm nghiệm thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra việc xây dựng và triển khai Kế hoạch "Tháng hành động vì chất lượng VSATTP" năm 2010 và công tác tuyên truyền trong Tháng hành động của Ban Chỉ đạo VSATTP các huyện, thành phố.

- Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm hành chính về VSATTP của các Đội liên ngành VSATTP huyện, xã trong "Tháng hành động vì chất lượng VSATTP" năm 2010.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh, kiểm tra thực hiện theo Điều 49 và Điều 50 của luật thanh tra. Hoạt động của Đoàn thanh tra tuân thủ theo Quyết định số: 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Tổng thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế của Đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch thanh, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng VSATTP của các cơ sở thực phẩm và các cơ quan quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn tỉnh do Trung ương và tỉnh quản lý theo phân cấp.

- Xử lý các trường hợp vi phạm về VSATTP theo quy định của Pháp luật.

- Kết thúc đợt thanh, kiểm tra, Đoàn tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thanh kiểm tra và kiến nghị, đề xuất các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về VSATTP với Ban Chỉ đạo tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn, Thủ trưởng các đơn vị có thành viên tham gia Đoàn liên ngành và các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

 

                                                                                         TM. BAN CHỈ ĐẠO

Nơi nhận:                                                                         TRƯỞNG BAN    

- Như  Điều 3;                                                                                        

- Cục An toàn VSTP Bộ Y tế;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Các thành viên BCĐ VSATTP tỉnh;

- PVP, KTTH, NC, TH;

- Lưu: VX, VT, (ĐVH).

 

 

                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                      Hứa Hạnh

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn