Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Phượng

Thứ Ba, 11/08/2015 - 03:54
Ngày văn bản: 
27/03/2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:   70  /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày  27   tháng  3  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Phượng 

    Kính gửi: Bà Hoàng Thị Phượng, trú tại nhà số 08, phố Cốc Lùng,

 khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

         

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 03/02/2015 của bà Hoàng Thị Phượng, địa chỉ: Nhà số 08, phố Cốc Lùng, khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Đơn có nội dung: Không nhất trí với nội dung Thông báo số 04/TB-SXD ngày 29/01/2015 của Giám đốc Sở Xây dựng, thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng. Bà Phượng cho rằng ông Sơn đã có những hành vi vi phạm pháp luật tại buổi đối thoại với bà ngày 31/12/2013, cụ thể:

 

- Ông Sơn đã nêu ý kiến phản ánh sai sự thật về diễn biến quá trình quản lý, sử dụng ngôi nhà số 02, khu III, thị trấn Thất Khê nhằm bao che cho các văn bản, quyết định sai trái của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và huyện Tràng Định liên quan đến việc xử lý đơn của bà đòi lại ngôi nhà.

 

- Ông Sơn có những hành vi tại buổi làm việc thể hiện không công tâm, không khách quan, không trung thực: Phát một tờ giấy in sẵn cho các thành viên tại buổi làm việc; không nghe ý kiến tham gia của các thành viên trong buổi làm việc và có tác động dẫn đến sự thay đổi ý kiến kết luận của buổi đối thoại ngày 31/12/2013.

 

Sau khi xem xét nội dung đơn của bà Hoàng Thị Phượng và kiểm tra, rà soát lại vụ việc, UBND tỉnh nhận thấy: Việc bà Hoàng Thị Phượng có đơn đề ngày 03/02/2015, không đồng ý với kết quả giải quyết tố cáo của Giám đốc Sở Xây dựng tại Thông báo số 04/TB-SXD ngày 29/01/2015 là không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết tố cáo tiếp. Do nội dung đơn tố cáo đã được Giám đốc Sở Xây dựng giải quyết đúng quy định của pháp luật; việc bà Phượng khiếu nại, đòi trả lại ngôi nhà số 02 (nay là số 06) phố Vàng Cai, khu III, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định đã được cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại (Thông báo số 97/TB-UBND ngày 26/4/2014).

 

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 27 Luật Tố cáo năm 2011: “Trường hợp việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp là đúng pháp luật thì không giải quyết lại, đồng thời thông báo cho người tố cáo về việc không giải quyết lại và yêu cầu họ chấm dứt việc tố cáo”; khoản 3, Điều 7 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo: “Đối với tố cáo tiếp thuộc trường hợp không giải quyết lại được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 của Luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo thông báo bằng văn bản cho người tố cáo, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp và đề nghị chấm dứt việc tố cáo, việc xem xét, giải quyết tố cáo nếu không có tình tiết mới” và Điều 17 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh: "Đối với đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích công dân chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình thì cơ quan, người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo",

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Phượng để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết và đề nghị bà Hoàng Thị Phượng chấm dứt việc tố cáo./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn