Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà La Thị Ngoan

Thứ Ba, 11/08/2015 - 03:49
Ngày văn bản: 
25/03/2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 67/TB-UBND

Lạng Sơn, ngày  25  tháng  03  năm 2015

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà La Thị Ngoan

 

Kính gửi: Bà La Thị Ngoan.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn của bà La Thị Ngoan, trú tại nhà số 41, ngõ 7, khối 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, với nội dung: Không đồng ý với Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà La Thị Ngoan.

 

Căn cứ Điều 11, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ.

 

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

 

Sau khi kiểm tra, rà soát nội dung đơn khiếu nại và thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan có liên quan, UBND tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của bà La Thị Ngoan đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

 

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà La Thị Ngoan đối với Quyết định số 1412/QĐ-UBND và yêu cầu bà La Thị Ngoan chấp hành việc thực hiện Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn