Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại Ông Hoàng Văn Định, bà Nông Thị Bồng

Thứ Ba, 11/08/2015 - 03:40
Ngày văn bản: 
14/02/2015

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  31 /TB-UBND

    Lạng Sơn, ngày 14 tháng  02  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

                                       

Kính gửi: Ông Hoàng Văn Định, bà Nông Thị Bồng

 

Tại các kỳ tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hoàng Văn Định, bà Nông Thị Bồng cùng trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại việc bồi thường vật kiến trúc của gia đình ông, bà do bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trụ sở làm việc và kho tang vật cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.

 

Căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11//2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ,

 

Sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy nội dung đề nghị xem xét lại việc bồi thường vật kiến trúc của gia đình ông Định, bà Bồng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải quyết tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 23/3/2011, mặt khác xem xét điều kiện thực tế gia đình ông Định, bà Bồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn xem xét việc hỗ trợ vật kiến trúc đối với gia đình ông Định, bà Bồng và Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã hỗ trợ cho gia đình ông Định, bà Bồng 63.849.000 đồng, đảm bảo đúng quy định pháp luật; có lý, có tình và phù hợp với thực tế.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này, các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn không thụ lý giải quyết việc ông Hoàng Văn Định, bà Nông Thị Bồng đề nghị xem xét việc bồi thường vật kiến trúc do bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trụ sở làm việc và kho tang vật cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu ông Hoàng Văn Định, bà Nông Thị Bồng thực hiện nghiêm túc Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn