Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Âu Văn Sláy

Thứ Ba, 11/08/2015 - 03:38
Ngày văn bản: 
12/02/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH LẠNG SƠN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 27/TB-UBND                         Lạng Sơn, ngày 12  tháng  02  năm 2015

                                                

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Âu Văn Sláy

Kính gửi: Ông Âu Văn Sláy

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn ngày 28/10/2014 của ông Âu Văn Sláy, trú tại nhà số 210, thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, đơn có nội dung: Đề nghị xem xét lại việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Sláy với ông Vy Văn Sang tại Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng và Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

Căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ,

 

Theo nội dung đơn khiếu nại, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của ông Âu Văn Sláy đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hết thẩm quyền và đúng theo quy định pháp luật.

 

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Âu Văn Sláy đối với Quyết định số 828/QĐ-UBND. Yêu cầu ông Sláy thực hiện Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

                                                                                   

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lý Vinh Quang

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn