Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 (34/KH-UBND).
KẾ HOẠCH

Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính

nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá đúng mức việc thực hiện các nội dung và mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, trên cơ sở đó khẳng định những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của quá trình tổ chức thực hiện Chương trình;

- Xây dựng Chương trình cải cách nhà nước giai đoạn 2011-2020.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức;

- Tổng kết phải bám sát các mục tiêu, nội dung của Chương trình tổng thể và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh;

- Cần lấy ý kiến trực tiếp của người dân, doanh nghiệp đánh giá về kết quả cải cách hành chính trong 10 năm qua và đóng góp cho thời gian tới;

- Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 phải đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong điều kiện tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng hơn.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN TỔNG KẾT

1.    

Nội dung tổng kết

Thực hiện theo Đề cương kèm theo Kế hoạch này.

2.    

Phương pháp tiến hành

a) Các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiến hành tự tổng kết trong phạm vi trách nhiệm của mình và đề xuất phương hướng, nội dung chủ yếu công tác cải cách hành chính 10 năm tới. Các Sở, ban, ngành căn cứ thêm vào hướng dẫn của các bộ, ngành để thực hiện việc tổng kết và triển khai nội dung cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành.

b) UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 (sau hội nghị tổng kết, hoàn thiện và ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020).

c) Trong quá trình tổng kết và xây dựng chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, cần thực hiện các phương pháp:

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá trực tiếp của người dân, doanh nghiệp về kết quả cải cách hành chính;

- Tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học để đánh giá (thông qua các chỉ số đánh giá);

- Tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến tham gia vào báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và dự thảo Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

3. Thời gian tổng kết

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết từ tháng 5 đến hết tháng 6/2010; báo cáo gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2010.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh:

- Các sở, ban, ngành của tỉnh trong phạm vi quản lý tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cải cách nhà nước giai đoạn 2011 -2020 của cơ quan mình (theo đề cương báo cáo gửi kèm);

- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, ngoài việc tiến hành tổng kết như các sở, ngành khác, thực hiện tổng kết theo các chuyên đề cụ thể sau:

+ Sở Tư pháp: tổng kết chuyên đề thực hiện cải cách thể chế;

+ Văn phòng UBND tỉnh: sơ kết thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

+ Sở Nội vụ: tổng kết chuyên đề thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức;

+ Sở Tài chính: tổng kết chuyên đề thực hiện cải cách tài chính công, trong đó trọng tâm là thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phú về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Sở Khoa học và Công nghệ: tổng kết chuyên đề thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Quyết định sô 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;

+ Sở Thông tin - Truyền thông: tổng kết chuyên đề thực hiện việc đưa công nghệ thông tin vào quản lý hành chính;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: có báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tổ chức tổng kết trong phạm vi địa phương từ cơ sở, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

3. Sở Nội vụ:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020;

- Khảo sát tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện phục vụ công tác tổng kết chung toàn tỉnh;

- Tổ chức việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá trực tiếp của người dân, doanh nghiệp về kết quả cải cách hành chính;

- Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan vào dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị toàn tỉnh tổng kết việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Sau hội nghị tổng kết, hoàn thành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt vào cuối Quý IV/2010.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn