Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng năm 2010 (20/KH-GDQP-AN).
KẾ HOẠCH

       Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng năm 2010

                                       

 

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP-AN) trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về GDQP-AN; Quy định số 07/QĐ-BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 25/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Chỉ thị số 2008/CT-BTL ngày 24/12/2009 của Tư lệnh Quân khu I về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (BDKTQP- AN) cho các đối tượng  năm 2010 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương năm 2010.

Hội đồng GDQP-AN tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức BDKTQP-AN cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh năm 2010 như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích

Bồi dưỡng những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng - an ninh, kinh tế đối ngoại, về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quán triệt những nội dung, yêu cầu thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược và những tri thức quân sự cần thiết làm cơ sở vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện ở địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

2. Yêu cầu

- Nắm chắc nội dung cơ bản, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở từng cương vị công tác;

- Tích cực nghiên cứu, đối chiếu, so sánh lý luận với thực tiễn, phát hiện đề xuất những vấn đề cần giải quyết góp phần hoàn chỉnh nội dung, chương trình và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại trường Quân sự tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và các cơ quan, cơ sở;

- Tổ chức chặt chẽ, hoàn thành chỉ tiêu BDKTQP-AN cho các đối tượng tại trường Quân sự Quân khu I; trường Quân sự tỉnh; trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và tại các cơ quan, tổ chức; cụm xã, phường thị trấn. Phấn đấu hết năm 2010 cơ bản hoàn thành BDKTQP-AN cho các đối tượng.

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, THỜI GIAN

1.  Đối tượng 2

Bồi dưỡng KTQP-AN tại trường Quân sự Quân khu I: Chỉ tiêu 20 đồng chí tham gia 02 lớp như sau:

- Lớp 1: 10 đồng chí, thời gian trong tháng 4/2010.

- Lớp 2: 10 đồng chí, thời gian trong tháng 5/2010.

2. Đối tượng 3:

a) Bồi dưỡng tại Trường Quân sự tỉnh, gồm:

 - Trưởng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Trung học chuyên nghiệp, Trung học dạy nghề, Trung học phổ thông; Trưởng, Phó trưởng phòng ban, ngành cấp huyện; Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ tiêu: 02 lớp, dự kiến mỗi lớp từ  80 - 90 đồng chí.

+ Lớp 1: Tháng 4 năm 2010

+ Lớp 2: Tháng 5 năm 2010.

b) Bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố Lạng Sơn, gồm:

Các Trưởng, Phó trưởng Phòng ban, ngành cấp huyện số còn lại; Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện không giữ các chức vụ trên; Bí thư, phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, công ty cổ phần đứng chân trên địa bàn huyện; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh không giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức.

Chỉ tiêu: Giao cho Hội đồng GDQP-AN các huyện, thành phố xác định, các huyện còn nhiều tổ chức một lớp (có phụ lục kèm theo), các huyện còn ít (dưới 20 đồng chí) hiệp đồng với huyện khác để tổ chức, hoặc gửi về trường Quân sự tỉnh để bồi dưỡng (Học viên nộp tiền ăn theo quy định).

3. Đối tượng 4: Bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện hoặc tại cụm xã gồm:

 - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học, trường Mầm non và chức danh tương đương của người đứng đầu cơ quan khác có trụ sở trên địa bàn cấp huyện; Cán bộ chuyên môn cấp xã không giữ các chức vụ thuộc đối tượng 3; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm hợp tác xã; Trưởng thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư, khu phố (sau đây gọi chung cấp thôn); Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã không giữ chức vụ nêu trên.

- Chỉ tiêu: Đến hết năm 2010 các đối tượng trên được bồi dưỡng đạt từ 95- 100%.

4. Đối tượng 5:

Trưởng các đoàn thể ở các thôn và Đảng viên không thuộc đối tượng 1,2,3,4.

a) Đối với các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, cơ quan, tổ chức Trung ương đứng chân trên địa bàn: Bồi dưỡng cho Đảng viên không thuộc đối tượng 1,2,3,4.

b) Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN cấp huyện (Ban CHQS huyện) giúp Hội đồng GDQP-AN cùng cấp khảo sát, tổ chức bồi dưỡng cho đảng viên thuộc các phòng, ban, ngành của huyện (không thuộc đối tượng 1,2,3,4) tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

c) Đối với cấp xã: Bồi dưỡng cho Trưởng các đoàn thể ở các thôn và Đảng viên không thuộc đối tượng 1,2,3,4. (chú ý đối tượng giáo viên là đảng viên thuộc các trường THCS, Tiểu học, Mầm Non ở các xã, thị trấn).

Chỉ tiêu: Đến hết năm 2010 các đối tượng trên được bồi dưỡng đạt từ 98 - 100%.

5. Đối tượng khác:

Tiếp tục khảo sát và Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về GDQP-AN. Tỉnh mở 01 lớp bồi dưỡng cho Già làng và người có uy tín trong các dòng họ, thôn bản.

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

a) Từ đối tượng 2 đến đối tượng 5: Thực hiện theo Quyết định số 389/QĐ-BQP ngày 27/02/2007; Quyết định số 555/QĐ-BQP ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình và danh mục, giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức và đảng viên. Bổ sung thêm nội dung Luật Biên giới quốc gia cho tất cả các đối tượng.

b) Đối tượng 3 bồi dưỡng tại trường Quân sự tỉnh được học và bắn kiểm tra bài 1 súng ngắn K54. Các đối tượng khác thực hiện theo Khoản 4 Mục I Thông tư Liên tịch số 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV của Liên bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức

a) Các lớp đối tượng 2 bồi dưỡng tại trường Quân sự Quân khu I, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cử cán bộ tham gia.

- Bộ CHQS tỉnh tổ chức đưa, đón cán bộ và theo dõi nắm tình hình trong quá trình học tập.

- Học viên: Có mặt tại Bộ CHQS tỉnh từ 13 giờ 30 ngày hôm trước để Bộ CHQS tỉnh đưa về trường làm thủ tục nhập học.

b) Các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 3 tại Trường Quân sự tỉnh, do Hội đồng GDQP-AN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ đạo; Trường Quân sự tỉnh quản lý; giảng viên của trường Quân sự, báo cáo viên của Công an tỉnh đảm nhiệm giảng dạy.

Học viên từng khoá học ở cấp tỉnh do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triệu tập; ở các cơ quan, tổ chức Trung ương do người đứng đầu cơ quan, tổ chức triệu tập theo chỉ tiêu được giao của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Các lớp bồi dưỡng tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện do UBND các huyện, thành phố tổ chức; Hội đồng GDQP-AN huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo quản lý các lớp học.

d) Đối tượng 5 bồi dưỡng tại các sở ban, ngành tỉnh, cơ quan tổ chức Trung ương trên địa bàn, đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan dân chính đảng tỉnh chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền bồi dưỡng cho đối tượng này theo quy định.

d) Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng GDQP-AN huyện, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học chỉ định trong số học viên dự học.

e) Tổ chức khai mạc, bế mạc, lên lớp tập trung; thảo luận chia thành tổ; cố gắng tất cả các lớp đều tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế ở các đơn vị quân đội hoặc các địa phương.

2. Phương pháp

Tập trung giới thiệu những nội dung chính theo từng chuyên đề, cập nhật những văn bản mới của Đảng, Nhà nước và địa phương về nhiệm vụ QP-AN. Thảo luận để làm rõ nội dung; có kiểm tra đánh giá kết quả. Trước khi kết thúc khóa học, học viên viết thu hoạch, có nội dung đề xuất kiến nghị, góp ý với nhà trường hoặc Ban Tổ chức lớp học cả về nội dung và phương pháp tổ chức lớp; các ý kiến tham gia của học viên sẽ được tổng hợp và báo cáo cơ quan cấp trên nghiên cứu giải quyết.

Trường Quân sự tỉnh nhận xét, đánh giá tinh thần trách nhiệm của từng học viên trong quá trình học tập. Đánh giá nhận thức của học viên qua các buổi thảo luận và kết  quả kiểm tra, viết thu hoạch (đối với cấp huyện do Hội đồng GDQP-AN huyện nhận xét đánh giá). Hoàn thành chương trình khóa học, học viên được cấp "Chứng nhận đã hoàn thành xong chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh" theo phân cấp quy định.

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ

- Thống kê, tổng hợp và lập danh sách cán bộ là Trưởng, Phó phòng và các chức danh tương đương của các đơn vị trong diện quản lý chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và gửi danh sách học viên theo từng đợt về Bộ CHQS tỉnh, Trường Quân sự tỉnh.

- Phân bổ chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các cơ quan, đơn vị.

- Triệu tập học viên theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chỉ đạo cơ quan Thường trực (Ban Dân quân tự vệ) giúp Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho các khoá học, là trung tâm hiệp đồng tổ chức thực hiện kế hoạch đã xác định.

- Triển khai đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan liên quan; nắm chắc tình hình từng khoá học tổng hợp báo cáo kịp thời với Quân khu, Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội đồng GDQP-AN tỉnh. Bảo đảm kinh phí tổ chức các lớp học tại Trường Quân sự tỉnh; liên hệ nơi đưa học viên đi nghiên cứu thực tế.

3. Công an tỉnh

Bố trí giảng viên giúp trường Quân sự tỉnh, các huyện, thành phố giảng các chuyên đề về an ninh khi Trường Quân sự tỉnh, các đơn vị liên hệ đề nghị.

 4. Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan Trung ương đóng tại địa phương     

- Thống kê và lập danh sách cán bộ là trưởng, phó phòng và các chức danh tương đương chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Các ban, ngành khối Đảng, Đoàn thể gửi về Phòng Cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổng hợp. Các Sở, Ban, ngành khối chính quyền gửi về Sở Nội vụ tổng hợp. Đồng thời các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức Trung ương trên địa bàn tỉnh thống kê danh sách gửi về Hội đồng GDQP-AN tỉnh (qua Ban Dân quân tự vệ, Bộ CHQS tỉnh) trước ngày 15/3/2010.

- Đăng ký, cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo chỉ tiêu được Hội đồng GDQP-AN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ phân bổ đảm bảo đủ quân số, đúng thành phần.

Tổ chức bồi dưỡng cho Đảng viên không thuộc đối tượng 1,2,3,4 tại cơ quan, tổ chức theo quy định.

5. Trường Quân sự tỉnh

-  Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức chuẩn bị chu đáo nâng cao chất lượng giảng dạy, thảo luận, kiểm tra, hướng dẫn viết thu hoạch, đánh giá kết quả học tập của  khoá học và học viên, cấp giấy chứng nhận cho học viên; bảo đảm các mặt cho từng lớp học; nhận xét và gửi  kết quả học tập của học viên đến cơ quan chủ quản.

- Tổ chức chu đáo việc tiếp nhận học viên, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc khoá học; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình giảng dạy, học tập và tham quan nghiên cứu thực tế.

- Làm tốt công tác phục vụ, chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của học viên, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chế độ, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa học viên và cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn

Chỉ đạo Hội đồng GDQP-AN huyện, thành phố Lạng Sơn các ban, ngành, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, và các cơ sở khảo sát, thống kê các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định (Riêng đối tượng 3 khi tổ chức bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch thông qua Hội đồng GDQP-AN tỉnh). Tổ chức tốt các lớp tại huyện nếu khó khăn về giáo viên báo cáo đề nghị Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Trường Quân sự tỉnh giúp đỡ.

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng tại trường Quân sự tỉnh, sử dụng ngân sách quốc phòng địa phương năm 2010 do Bộ CHQS tỉnh bảo đảm; các lớp  bồi dưỡng tổ chức tại huyện, thành phố sử dụng ngân sách của các huyện, thành phố.

Tại các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức do các đơn vị tự bảo đảm.

2. Bộ CHQS tỉnh tổ chức đưa, đón học viên các lớp đối tượng 2, 3 bồi dưỡng tại Trường Quân sự Quân khu I, Trường Quân sự tỉnh từ Bộ CHQS về Trường và ngược lại; các học viên khi đi tập trung học tập mang theo tư trang, đồ dùng sinh hoạt cá nhân (không mang chăn, màn, chiếu) và nộp tiền ăn 40.000 đồng/người/ngày.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng năm 2010, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Trường Quân sự tỉnh và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, tổ chức Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn và các cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn