Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn từ năm 1998 - 2010 (18/KH-BCĐ).
KẾ HOẠCH

 Tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia

phòng, chống tội phạm giai đoạn từ năm 1998 -  2010

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCĐ 138(VPTT) ngày 16/12/2009; Hướng dẫn số 07/HD-BCĐ 138(VPTT) ngày 21/12/2009 của Ban Chỉ đạo 138/CP về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (PCTP) giai đoạn 1998 – 2010, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiến hành đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 09/CP; Chương trình Quốc gia PCTP trên địa bàn, làm tiền đề cho tổng kết trên quy mô toàn quốc. Qua tổng kết củng cố và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh PCTP; ổn định, giữ vững ANTT trong mọi tình huống, duy trì môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục củng cố kỷ cương xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

2. Kiểm điểm, làm rõ những kết quả đạt được, hiệu quả tác động của thực hiện Chương trình PCTP đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; những tồn tại, khó khăn vướng mắc; đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

II.  NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Đánh giá toàn diện diễn biến tình hình tội phạm từ 1998 đến 6 tháng đầu năm 2010 trên các lĩnh vực kinh tế, hình sự, ma tuý, môi trường; các điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, người nghiện ma tuý; các vấn đề trật tự xã hội phát sinh, nổi lên ở cơ sở .

2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09/CP; Chương trình Quốc gia PCTP của Ban chỉ đạo 138 các cấp, tập trung trên các nội dung: Vai trò lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra của các cấp uỷ Đảng, chính quyền với công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua; các chủ trương, chính sách, văn bản đã ban hành chỉ đạo, gắn với thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang trong PCTP;  công tác khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện chế độ chính sách … trong PCTP.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết 09/CP; Chương trình Quốc gia PCTP, nhất là văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138/CP cấp trên gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị. Hiệu quả thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội.

4. Vai trò, năng lực tham mưu, đề xuất của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 địa phương đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 09/CP; Chương trình quốc gia PCTP.

5. Kết quả triển khai thực hiện các đề án I, II, III, IV thuộc Chương trình quốc gia PCTP từ năm 1998 đến 2010; tình hình triển khai thực hiện các Đề án “Xây dựng trung tâm thông tin tội phạm”, “Phòng chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao”, “Tăng cường năng lực cơ quan điều tra các cấp trong điều tra khám phá các loại án hình sự về kinh tế và trật tự xã hội”, hiệu quả đã đạt được, kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện thời gian tới.

6. Công tác điều tra, khám phá tội phạm:

- Số vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng, môi trường… được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử từ năm 1998 đến 6 tháng đầu năm 2010 (gồm: số liệu cụ thể từng loại tội phạm, số liệu cả giai đoạn và số liệu theo từng năm).

- Đánh giá hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; những yếu kém, thiếu sót, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Số người đặc xá, giảm án tha tù trước thời hạn và công tác giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; tỷ lệ và nguyên nhân tái phạm.

7. Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, chú ý những biện pháp, hình thức phù hợp với địa bàn có tính đặc thù: vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số…Chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ dân phố, lực lượng bảo vệ chuyên trách, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở xã, phường, thị trấn tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản tại các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Sự tham gia của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

8. Kết quả thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Cần tập trung đánh giá hiệu quả thực hiện các công ước, hiệp định, thỏa thuận… của nhà nước Việt Nam với các nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, kết quả phối hợp trên tuyến biên giới Việt - Trung; công tác phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

9. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia PCTP: hiệu quả,  khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất.

10. Nêu những yếu kém, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân;  những bài học kinh nghiệm rút ra và phương hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

11. Dự báo tình hình tội phạm giai đoạn 2011- 2020, đề xuất những chủ trương, giải pháp, mục tiêu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011- 2015, chiến lược phòng chống tội phạm giai đoạn 2010- 2020 và tầm nhìn đến  năm 2030.

12. Kiến nghị, đề xuất của đơn vị, địa phương về cơ chế, chính sách... trong thời gian tới.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban chỉ đạo PCTP các huyện, thành phố chủ động khen thưởng; đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP; Chương trình quốc gia PCTP tại cơ quan, đơn vị mình để UBND tỉnh xét duyệt.

2. Ban Chỉ đạo 138/CP sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an xét tặng Bằng khen, kỷ niệm chương cho những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Khi có văn bản của BCĐ 138/CP, sẽ thông báo đến các đơn vị, cá nhân để làm thủ tục đề nghị tặng Bằng khen theo quy định.

- Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương là cá nhân ngoài lực lượng Công an có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09/CP; Chương trình quốc gia PCTP liên tục từ năm 1998 - 2010 (Vì mỗi tỉnh  không quá 2 trường hợp nên trong quá trình tổng kết các đơn vị, UBND huyện, thành phố chọn không quá 1 cá nhân thực sự xuất sắc, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương để BCĐ tỉnh xem xét, chọn).

- Thủ tục đề nghị tặng Kỷ niệm chương gồm:

+ Tờ trình do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký tên, đóng dấu

+ Bản tóm tắt thành tích cá nhân.

+ Biên bản Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ phận giúp việc Thường trực Ban chỉ đạo PCTP tỉnh (Văn phòng Công an tỉnh Lạng Sơn) trước ngày 15/6/2010 để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Thường trực BCĐ 138/CP xét duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; Ban chỉ đạo PCTP các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức hội nghị tổng kết theo các nội dung hướng dẫn trên. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tiến hành tổng kết theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, Ban chỉ đạo PCTP các huyện thành phố hoàn thành việc tổng kết, tổng hợp kết quả báo cáo về Ban chỉ đạo PCTP tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/6/2010 để tổng hợp, chuẩn bị mở Hội nghị tổng kết toàn tỉnh.

 2. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tham mưu giúp Ban chỉ đạo PCTP tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP; Chương trình quốc gia PCTP giai đoạn 1998 - 2010 (dự kiến trong tháng 7/2010) và báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP theo quy định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn