Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại Ông Đinh Văn Chung

Thứ Hai, 08/12/2014 - 09:21
Ngày văn bản: 
08/12/2014

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 294/TB-UBND

    Lạng Sơn, ngày  08  tháng  12   năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

Kính gửi: Ông Đinh Văn Chung.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Chung, trú tại số nhà 130 khối 3, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, có nội dung: Gia đình ông có ngôi nhà số 19, phố Bắc Cai cũ, nay là số 138 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Chiến sự tháng 2 năm 1979 xảy ra, bố ông và gia đình ông ra nước ngoài sinh sống, Nhà nước đã quản lý ngôi nhà này. Ông Chung khiếu nại xin được thừa kế ngôi nhà số 138, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

 

Căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ,

 

Sau khi kiểm tra, rà soát nội dung đơn khiếu nại và thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của ông Đinh Văn Chung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải quyết tại Quyết định số 1151/QĐ-UB ngày 14/6/2002 và Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 1026/QĐ-BXD ngày 11/7/2006 là đúng pháp luật.

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này, các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đối với đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Chung xin được thừa kế ngôi nhà số 138, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Yêu cầu ông Đinh Văn Chung thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng số 1026/QĐ-BXD ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn