Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đối với bà Chu Thị Phảng

Thứ Sáu, 05/09/2014 - 12:35
Ngày văn bản: 
08/12/2014

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

Kính gửi: Bà Chu Thị Phảng.

 

          Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhận được đơn của bà Chu Thị Phảng, trú tại nhà số 16, ngõ 3, khối 8, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn với nội dung: đề nghị xem xét lại Quyết định số 634/QĐ-UB ngày 07/4/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Phảng.

          Căn cứ Điều 11 của Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ;

          Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ;

          Sau khi kiểm tra, rà soát nội dung đơn khiếu nại và thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan có liên quan, UBND tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của bà Chu Thị Phảng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

          UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Chu Thị Phảng đối với Quyết định số 634/QĐ-UB và yêu cầu bà Chu Thị Phảng chấp hành việc thực hiện Quyết định số 634/QĐ-UB ngày 07/4/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                                            Lý Vinh Quang

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn