Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Nông Văn Ký

Thứ Năm, 26/06/2014 - 09:58
Ngày văn bản: 
26/06/2014

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Nông Văn Ký

 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 04/9/2013 của ông Nông Văn Ký, địa chỉ tại thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn với nội dung: Đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết cuối cùng số 1988/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Nông Văn Ký.

 

Căn cứ quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ;

 

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ;

 

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; sau khi rà soát, họp thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan có liên quan và kết quả đối thoại với ông Nông Văn Ký, UBND tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn khiếu nại của ông Nông Văn Ký đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hết thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông Nông Văn Ký đối với diện tích 1.170,3 m2 đất công do nhà nước quản lý, tại xứ Pá Chau, thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng (Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 của UBND huyện Chi Lăng). Qua đối thoại, ông Nông Văn Ký không cung cấp được tài liệu, chứng gì mới làm thay đổi nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, do vậy việc ông đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng số 1988/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh là không có cơ sở.

 

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này, các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Nông Văn Ký đối với Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu ông Nông Văn Ký thực hiện nghiêm túc quyết định đã có hiệu lực pháp luật./.   

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lý Vinh Quang

 

 

Đính kèmDung lượng
146.pdf105.75 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn