Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Trạch Ru

Thứ Ba, 03/06/2014 - 07:53
Ngày văn bản: 
02/06/2014

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Trạch Ru 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 04/9/2013 của ông Hoàng Trạch Ru, trú tại số 163B, khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến (Văn bản số 68-PC/VPTU ngày 25/10/2013) với nội dung: Không đồng ý với Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 27/5/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết đơn khiếu nại tranh chấp ruộng đất giữa bà Hà Thị Lỷ với ông Hoàng Trạch Ru.

 

Căn cứ quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ;

 

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ,

 

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn khiếu nại của ông Hoàng Trạch Ru đối với Quyết định số 272/QĐ-UB ngày 27/5/1992 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết tại Quyết định số 1781/QĐ-UB  ngày 09/12/1997 và Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng số 1377/QĐ-UB ngày 11/8/1999; Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) đã kiểm tra vụ việc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 211/BC-XKT ngày 03/3/2003), khẳng định việc khiếu nại của ông Hoàng Trạch Ru đòi lại diện tích đất tranh chấp với bà Lỷ là không có cơ sở để giải quyết và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo: Giao UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Nhà nước tại Báo cáo số 211/BC-XKT ngày 03/3/2003 (Văn bản số 1220/VPCP-VII ngày 19/3/2003 của Văn phòng Chính phủ). Như vậy, vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Hoàng Trạch Ru với bà Hà Thị Lỷ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hết thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày ban hành Thông báo này, các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Trạch Ru đối với Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 27/5/1992, Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 09/12/1997 và Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 11/8/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu ông Hoàng Trạch Ru thực hiện nghiêm túc quyết định đã có hiệu lực pháp luật./.  

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lý Vinh Quang

 

Đính kèmDung lượng
123.pdf110.64 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn