Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân


UỶ BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LẠNG SƠN                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /2008/QĐ-UBND                                       Lạng Sơn, ngày  15  tháng  4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005;

          Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

          Sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh;

          Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 99/TT-TTr ngày 08 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tiếp công dân.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/2000/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                                                                       

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy Văn ThànhUỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH LẠNG SƠN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                 

 

 

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

ngày 15/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

                 

           Điều 1. Quy chế này quy định việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác tiếp công dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

           Quy chế này được áp dụng đối với việc tiếp công dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ phục vụ công tác tiếp công dân và đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

          Điều 2. Quy chế này xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong công tác tiếp công dân và nhằm thực hiện những mục đích sau:

         1. Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh góp ý những vấn đề có liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thông tin có liên quan đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

         2. Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết hoặc trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

         3. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

          Điều 3.  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp công dân trong giờ hành chính tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

           Điều 4. Nơi tiếp công dân niêm yết lịch tiếp, nội quy, quy chế tiếp công dân và một số quy định cần thiết của Luật Khiếu nại, tố cáo để công dân biết và thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật.

           Nơi tiếp công dân được trang bị phương tiện, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện việc tiếp công dân được thuận lợi, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

        

Chương II

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

 

           Điều 5. Việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh như sau:

           1.  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp có công việc đột xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Phó Chủ tịch tiếp công dân. Việc uỷ quyền được thông báo tại nơi tiếp công dân.

          2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (theo lịch phân công) chủ trì tiếp công dân vào ngày 30 hàng tháng nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo. Đồng thời tham gia tại các buổi tiếp công dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì.

          3. Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm (hoặc cử người có thẩm quyền) tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

            4. Giám đốc các Sở, ngành khác; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện có trách nhiệm (hoặc cử người có thẩm quyền) tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo tỉnh khi được yêu cầu.

            5. Chậm nhất là sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân định kỳ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo kết quả tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan liên quan.

         6. Việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh do các chuyên viên chuyên trách thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định của pháp luật.

           

Điều 6. Nội dung tiếp công dân:

             Trực tiếp nghe, xử lý và hướng dẫn trả lời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo đúng quy định tại Điều 47, 48, 49 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

            Điều 7. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí địa điểm chung đảm bảo được các yêu cầu phục vụ cho công tác tổ chức tiếp công dân.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên đồng thời  tham mưu tổ chức việc tiếp công dân theo định kỳ của lãnh đạo tỉnh, phân công một Phó Văn phòng trực tiếp theo dõi, quản lý công tác tiếp công dân và bố trí 01 chuyên viên làm nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân tại các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh và chịu trách nhiệm trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh được thuận lợi, đảm bảo trật tự, an toàn nơi tiếp công dân, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với mọi tình huống xảy ra.

            Điều 8. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an thành phố Lạng Sơn bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những đối tượng cố tình vi phạm Nội quy nơi tiếp công dân và pháp luật của Nhà nước.

 

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

 

            Điều 9. Người có trách nhiệm tiếp công dân và những người được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp công dân khi làm nhiệm vụ tại Trụ sở tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định.

            Điều 10. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có nhiệm vụ:

            1. Thực hiện đầy đủ quy trình tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

            2. Lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân những nội dung có liên quan do công dân trình bày.

            3. Nếu khiếu naị, tố cáo có căn cứ, đúng thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thì tiếp nhận đơn và các tài liệu có liên quan kèm theo (nếu có) để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

            4. Nếu khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nếu là đơn tố cáo thì tiếp nhận để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục và thời gian quy định của pháp luật.

            5. Nếu khiếu nại, tố cáo đã có quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật nay công dân khiếu nại, tố cáo lại nhưng không cung cấp được chứng cứ, tình tiết nào mới thì trả lời, giải thích rõ và yêu cầu công dân chấp hành.

            Điều 11. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có quyền:

            1. Từ chối tiếp nhận những khiếu nại được quy định tại Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo và những trường hợp đã có trả lời chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

            2. Từ chối tiếp những người đang trong tình trạng say rượu hoặc chất kích thích khác, những người đang trong tình trạng bị xúc động mạnh về tinh thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.

            3. Yêu cầu công dân thực hiện các nghĩa vụ đã được quy định tại Điều 78 Luật Khiếu nại, tố cáo và  quy định tại Điều 13 Quy chế này.

 

Chương IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

KHI ĐẾN NƠI TIẾP CÔNG DÂN

 

            Điều 12. Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có quyền:

            1. Công dân thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định tại Điều 1 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

            2. Được hướng dẫn, giải thích, trả lời về những nội dung mình trình bày.

            3. Đối với trường hợp tố cáo, được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích, lời ghi âm, hình ảnh của người tố cáo.

            Điều 13. Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có nghĩa vụ:

            1. Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.

            2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày.

            3. Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

            4. Giữ gìn trật tự và vệ sinh nơi tiếp công dân. Không được mang theo vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy đến nơi tiếp công dân. Không được tự ý ghi âm, quay phim, chụp ảnh tại nơi tiếp công dân.

            5. Trường hợp có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trực tiếp trình bày.

          6. Công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

 

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

            Điều 14. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức phục vụ tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

            Điều 15. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp tình hình công tác tiếp công dân, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vào ngày 10 hàng tháng.

            Điều 16. Cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân thì được khen thưởng; cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm thì tuỳ theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                   CHỦ TỊCH

 

                                  

                                                                    Vy Văn Thành  

                                                                         

                                                                                                                                                

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn